"Již více času nebude."
(Zj 10,6)
Bible a zdraví

"... Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji."
(Ex 15,26)               


"Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá."
(Ježíš, Mt 7,14)Návštěvní kniha
Kontakt
bibleazdravi@o2active.cz

Jste . návštěvník


Malý kurz Bible
Apokalypsa - kniha Zjevení


Předpovězená historie křesťanství

Volně zpracováno podle přednášky prof. Dr. Waltera Veitha
"Sedm církví"
(Prof. Dr. Walter J. Veith - je mezinárodně uznávaný vědec, přednášející v mnoha zemích Afriky, Evropy, Ameriky a Austrálie.)


"Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu..."

Zj 1,1:"Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát; ..."

Zj 1,3:"Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko."

Může mít křesťan silnější apel ke studiu poslední knihy Bible - Knihy Zjevení? Tato kniha byla aktuální pro křesťany všech dob.

Zj 1,12.13:"...A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů; uprostřed těch svícnů někdo jako Syn člověka ..."

Jan vidí Ježíše procházet se mezi svícny - tedy v první části svatyně (viz téma Proroctví o začátku Božího soudu). Nejde tedy o eschatologii (události na konci času), ale o průběh historie.

Zj 1,11:"Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje."


Každé z těch jmen má prorocký význam. Každá zmíněná církev má svůj určitý charakter, který se vztahuje na ně - v tehdejší době (na území Turecka), a má význam i pro budoucí uplatnění.


Efez     Smyrna     Pergamon     Thyatiry     Sardy     Filadelfia     Laodikea


Je úžasné, že jdou za sebou v pořadí, v jakém vedla tehdy poštovní cesta začínající v Efezu a pokračující do Smyrny, Pergamonu, Thyatiry, Sardu, Filadelfie a Laodikeje.Církve dostaly od Pána Ježíše pochvalu za něco, co dělají správně, ale také pokárání za chyby, dostaly radu a slib. To je základní struktura všech dopisů církvím.Význam slova v řečtině: "Žádoucí".

Církev apoštolská
přibližně 31 - 100 po Kr.

Zj 2,1 - 7:"Andělu církve v Efezu piš: Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své pravici, který se prochází mezi sedmi zlatými svícny: (2)  "Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři. (3)  Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno, a nepodlehls únavě. (4)  Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. (5)  Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. (6)  To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolaitů stejně jako já. (7)  Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji."

"Z ostrova Patmos nás první etapa cesty přivádí do Efezu, pravděpodobně nejdůležitějšímu přístavu své doby. Efez byl sídlem Diany - matky bohů. Zajímavé - právě zde, v Efezu, byl na křesťanském koncilu předán titul "Matka Boží" Marii.

Zj 2,1 - 3:"...vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři..."

Už zde byli podvodníci a lháři. Pochvala za odhalení těchto podvodníků. Jak se jim podařilo správně se orientovat? Pomocí Božího slova. Pokárání za ztrátu první lásky. Ale
věděli, co je dobré a co zlé - a to bylo dobře.

Skutky Nikolaitů - všimněme si - Bůh nenávidí skutky, ne lidi! (J3,16) Křesťan též nenávidí falešný systém uctívání, ale ne ty lidi.

Nikolaité - kdo byli? Nikolas (Mikuláš), Nikolaité. Gnostická sekta - učila, že Boží zákon se nevztahuje na člověka v těle. Co člověk udělal v těle se nevztahovalo na jeho duchovnost. To se učí dodnes. Nikolas (Mikuláš) byl Poseidonův kult. Byl to bůh moří.

Dnes ho uctíváme jako sv. Mikuláše. Toho v historii nenajdeme. Encyklop.Britannica říká, že je to smyšlená postava.

Narozeniny našeho Spasitele, Ježíše Krista, oslavujeme 25.12. Bible říká, že při jeho narození byli pastýři na polích. Určitě to nebylo v prosinci, 25.12. Ale bůh Zeus měl narozeniny 25.12., bůh Osiris měl nar. 25.12., všichni významní antičtí bozi měli narozeniny 25.12.

Takže 1.církev rozlišovala mezi dobrem a zlem, nedovolila pohanskému uctívání, aby se dostalo do církve. Ježíš byl centrem jejich náboženství. Proto je tato historická etapa církve označena významem "žádoucí", chválihodná.

Pokárání "ztráta první lásky" zřejmě souviselo s určitým ochladnutím v závěru tohoto období. Možná v souvislosti s odchodem apoštolů.Slovo "myrrh" je skryté ve slově "Smyrna" a znamená to "libá vůně" - vůně oběti. Libě vonná, ale hořká pryskyřice.

Doba hrozného pronásledování
přibližně 100 - 313 po Kr.

Zj 2,8 - 11:"Andělu církve ve Smyrně piš: Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ: 9  "Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat; vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek satanův! 10  Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života. 11  Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží."

Moderní Smyrna je nazvána Izmir. Město bylo známo velkým chrámem bohyně Nemesis, Polycarp zde byl prvním evangelistou a byl umučen.

Jakmile křesťanství začalo konkurovat "oficiálnímu" náboženství - začalo pronásledování. Když zpochybníte paradigmata světa, následuje pronásledování.

"... budete mít soužení po deset dní..." Je zde desetidenní pronásledování - Bible říká "den za rok" (viz zde) - 10 let za císaře Diokleciána 303 - 313 n.l.   (Než Konstantin
navlékl oděv křesťanství přes své pohanské tělo a křesťanství se stalo oficiálním náboženstvím.)

"... si říkají židé..." Křesťané z rané církve používali slovo 'židé' pro křesťany střídavě.

"... ale nejsou, nýbrž je to spolek satanův!" Takže jsou dvě církve na světě. Ti, kteří představují Boha a jeho Syna a ti, kteří představují jinou mocnost.

Je zde pochvala, ale vůbec žádné pokárání. Jen dvě ze sedmi církví nebyly pokárány. V časech pronásledování jsou nečistoty odstraněny. Pokud chcete obstát v čase pronásledování, musíte mít základ na skále. Měli byste vědět, čemu věříte a proč. Podle Zjevení nás totiž čeká velké pronásledování. Diokleciánovo pronásledování očistilo církev od všech závisláků na chlebu a rybě. Ti, co se drželi Skály, obstáli.

Když satan nemohl zničit církev pronásledováním, šel na to jinak. Zkusil Balaámovu taktiku! Když Balaám nemohl zlořečit, poradil svést Boží lid k hříchu. Tím bude Boží ochrana odstraněna. Cesta do zkázy vede přes kompromisy!Jméno znamená "vyvýšení, pozvednout".

Doba kompromisů
přibližně 313 - 538 po Kr.

Pozvednout co? Sebe nad božství. Pergamos vyvýšil lidské cesty nad cestu Boží - a to je modloslužba.

Zj 2,12 - 17:"Andělu církve v Pergamu piš: Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč: (13)  "Vím, kde bydlíš: tam, kde je trůn satanův. Avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel jsi víru ve mne ani ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi vámi, tam, kde bydlí satan. (14)  Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balaámova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva, (15)  tak i ty máš některé, kteří zastávají učení Nikolaitů. (16)  Proto se obrať! Ne-li, brzo k tobě přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. (17)  Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many; dám mu bílý kamének, a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává."

Prokonzul Pergamonu měl dvojsečný meč. Byl tam chrám Dia a také chrám Asklépia - hadího boha, boha léčitelství. Had poučující člověka, had léčitel obtočený kolem tyče - dnes symbol ve zdravotnictví, lékařský svět ho používá.

Toto město bylo baštou babylonského kněžstva. Po dobytí Babylonu Médo-Peršany se babylonské kněžstvo nechtělo podřídit novému náboženství a usadili se v Pergamonu. Takže zde bylo oficiální dávné babylonské kněžstvo. Používali Dagonova roucha. Měli rybí roucho a rybí mitru s otevřenými ústy na jejich hlavě - protože zastupovali Dagona, rybí božstvo. Kněz byl nazýván Pontifex Maximus - most mezi nebem a zemí. Spasení bylo prostřednictvím církve, kněží. Takže kněz byl mostem mezi nebem a zemí, měl u sebe klíče a mitru. Měl dva klíče - klíč k nebi a klíč k peklu.

Tito kněží byli nazýváni Pontifikálními Krály Pergamonu a posledním byl Attalus III. Když viděl, že se je Řím chystá dobýt silou, odkázal tento titul římskému císaři. Takže dnes můžete v Římě vidět za jmény císařů písmena 'PM'. A římští císaři byli bohové, takže jste se k nim mohli modlit.

Zajímavé je, že ta samá písmena 'PM' najdete rovněž za jmény papežů. Pontifex Maximus. Ti mají rovněž dva klíče, jež označují jako klíče Petrovy. A mají stejná roucha s mitrou, představující Dagona. Jak se to dostalo do křesťanské církve? V roce 378 křesťanský císař Gratian odmítl tento titul. Ten zůstal volný, než se ho chopil Damascus, římský biskup a tak se tento titul stal titulem
římských papežů. Stále ještě existuje.

Pergamon tedy představoval dobu, kdy došlo k tomuto kompromisu.

"Andělu církve v Pergamu piš: Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč;..."

Ježíš má ostrý dvousečný meč. Je to Slovo Boží. Ale tady je další, který má takový meč, je ale pozemským prostředníkem.

"Vím, kde bydlíš: tam, kde je trůn satanův...." Takže toto kněžství, které má být další Bab-El, brána k Bohu, je satanova zrůdnost.

"Avšak pevně se držíš mého jména ...." Ježíš Kristus hovoří ke svému lidu - takže tato jeho církev se i za těchto okolností stále držela pravdy...

Pokárání "Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balaámova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva, tak i ty máš některé, kteří zastávají učení Nikolaitů."

Takže do církve se začíná vkrádat kompromis - cesta do hříchu, k porušování Božího zákona. Bůh zde varuje, že to se stane v křesťanské církvi. Konstantin to tak udělal. Záměrem Konstantina bylo sjednotit křesťanství s pohanstvím. Aby ustal boj mezi nimi. A tak vydal medailon, který měl na jedné straně Krista a na té druhé své pohanské božstvo. Ale Konstantin měl problém - Boží Slovo, protože je jak dvousečný meč. Tak udělal kompromis. Svolal své kněze, Eusebia, aby přepsal části Bible a rozeslal je. Bylo uděláno 50 kopií, které snižovaly Ježíše Krista a tak umožnili sjednocení mezi náboženstvími. Takto mohli Zeus a jiní bohové stát po boku Ježíše Krista. Byl to takový ekumenický dokument.

Takže přišel kompromis a Ježíš se stal méně významným. A poslušnost Bohu byla nahrazena poslušností k člověku. Kompromis je největší zlo ze všech, protože ja tak ošidný, tak falešný. Varujme se kompromisu mezi bludem a pravdou. Kompromis se dostal do církve a teď jsou tam lidé, kteří se ve skutečnosti drží učení Nikolaitů, které bylo dříve zcela odmítnuto.

Následuje nejsmutnější období církve, protože přijatý kompromis působí jako rakovina uvnitř církve. Nastává úplná temnota.Jméno má mnoho významů: "Libá vůně dřiny", "Oběť lítosti", ...

Doba středověkého temna
538 - 1517 po Kr.

Zj 2,18 - 29:"Andělu církve v Thyatirech piš: Toto praví Syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov: (19)  "Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti; vím, že tvých skutků je čím dál více. (20)  Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. (21)  Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. (22)  Hle, sešlu na ni nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejích činů neodvrátí; (23)  a její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka, a každému z vás odplatím podle vašich činů. (24)  Vám ostatním v Thyatirech, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste nepoznali to, čemu říkají hlubiny satanovy, pravím: Nevkládám na vás jiné břemeno. (25)  Jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu. (26)  Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy: (27)  bude je pást železnou berlou, jako hliněné nádobí je bude rozbíjet (28)  - tak jako já jsem tu moc přijal od svého Otce. Tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitřní. (29)  Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím."

Asi roku 538 Justiniánův dekret jmenuje římského biskupa "Korektorem heretiků". O tom, čemu máte věřit, už nerozhodovalo Boží slovo, ale lidské individum. Když jste neposlechli, byli jste stíháni, vězněni a třeba i zabiti. Nastala doba temna.

Boží Syn je světlem světa. Když se na jeho místo postaví člověk, je svět ve tmě.

V Thyatiře - tehdejším městě - byl chrám Apolla, boha slunce a oltář ženské bohyně. Byl tam textilní průmysl, kde se vyráběla barviva - purpurová a rudá barviva z kořene Mořeny Barvířské. Barvy purpurová a rudá jsou rovněž barvy středověké církve. Mají konkrétní význam. Purpurová je barvou královské hodnosti. Rudá je barvou oběti. Církevní představitelé převzali pozici královskou i obětní, které měly patřit jen a pouze Ježíši Kristu. Stanovili sami sebe normou. Oni jsou ti, kteří odpouštějí hříchy. Oni jsou ti, co říkají: "Přijďte ke mě a já vám dám odpočinout..... Přijďte ke mě, vyznejte mi hříchy a já vám dám rozhřešení." Ježíš ale říká: "Já jsem ta cesta, pravda i život.....Vyznejte své hříchy Bohu."

V proroctví je též zmíněna Jezábel. Ve Starém zákoně fénická princezna, která si vzala Achaba, krále izraelského a vedla celý národ k uctívání slunce. (1.Král. 18,4 a 2.Král. 9,22) Jezábel uctívala Baála a vedla k tomu i lid. V tom příběhu najdete Baálovy kněze a kněze Aštoret. Aštoret byla ženské božstvo, které tam bylo uctíváno. Takže tam bylo mužské a ženské božstvo a lidé se mohli modlit k oběma. Měli kněze jednoho i druhého. A středověká církev dělala přesně tytéž věci. Existuje celé božstvo věnováno Marii a existuje kněžstvo věnováno mužskému božstvu.

"...Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti..." Pamatajme, že ten dopis je psán Boží církvi, žijící za těchto okolností a pijíc někdy z tohoto pramene ... To je ta smutná část.

"...vím, že tvých skutků je čím dál více..." Je tady zaměření na skutky. Církev přesunula důraz z víry na skutky.


(Thyatiry ... pokračování)

"... Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu ..." Možná tam byla tehdy v Thyatiře konkrétní Jezábel (údajně ano). Spojení Achaba s Jezábel vedlo k velikému odpadlictví. Izraelský král vešel do vztahu s pohanstvím.

"... a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu ..." - aby se stali nevěrnými Bohu a sloužili jiným bohům a účastnili se modlářských hostin. Jídlo a pití bylo součástí modloslužby. Bůh vždy varoval svůj lid, aby nejedl jídlo obětované modlám.

Zajímavé - pohanská božstva jako Bakchus, Zeus, či Osiris byli uctíváni kulatou oplatkou, chlebem symbolizujícím jejich skutečná těla. A to také vstoupilo do středověkého církevního systému.

"... Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva ..." Bůh jí dával hodně času - celý středověk, ale marně. Tento systém se nechce změnit, zůstane takový. Takže Bůh bude muset vzít to světlo a dát ho někomu jinému.

"...  a její děti zahubím ..." Takže tu budou dokonce děti z tohoto systému, kteří budou stejní odpadlíci jako ona.

"...  a každému z vás odplatím podle vašich činů. ..." Kladeš důraz na skutky, tak tě budu podle nich soudit. Když vedeš lidi k modloslužbě, dostaneš svoji odplatu.

"... Vám ostatním v Thyatirech, kteří nepřijímáte toto učení, ..." Takže ne každý je následoval. Došlo k velkému rozdělení v církvi.

"... kteří jste nepoznali to, čemu říkají hlubiny satanovy, ..." Tohle je zajímavá terminologie. Znát "hlubiny satanovy" znamená, že musíte být zasvěceni do tajemství okultismu. Středověká církev tedy zná hlubiny satanovy. To je děsivé!

"... pravím: Nevkládám na vás jiné břemeno. ..." Takže jsou lidé, kteří odolávají této tajemnosti, tomuto okultismu.

"... Jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu. ..." Tady je první odkaz na příchod Krista.

Zjevně jsme se posunuli z období, kdy církev věděla, co je pravda, ale usnula na vavřínech (Efez), do období velkého pronásledování, kdy byla církev očištěna (Smyrna-myrha). Pak přes období kompromisů (Pergamos), kdy se pravda a omyly mísily, do období, kdy člověk nastavil sebe jako standard a rozhodoval o tom, co je dobré a co špatné (Thyatira). A tak jsme se dostali do čistého okultismu... Papežové používali trojitou korunu, která pochází z Médo-Persie a představuje vlastně boha nebes, země a podsvětí. To je něco - být korunován králem nebes, země a podsvětí.

Je zřejmé, že potřebujeme nějakou obnovu. Je třeba vyjít z temnoty této církve, z období temna.


Význam slova je "zůstatek", "obnova".

Doba reformace
přibližně 1517-1798 po Kr.

Zj 3,1 - 6:"Andělu církve v Sardách piš: Toto praví ten, který má sedmero duchů Božích a sedmero hvězd: "Vím o tvých skutcích - podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. (2)  Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření! Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem; (3)  rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. (4)  Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnily; ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodni. (5)  Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly. (6)  Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím."

Obnova toho, co zůstalo. Sardy znamenají reformaci. Není to neuvěřitelné, že je Bůh podává v tomto pořadí? To město bylo nedobytné, ale dvakrát bylo obsazeno bez odporu. Jednou Kýrem, králem médo-perským a Antiochem Velkým, řeckým králem.

"...Vím o tvých skutcích - podle jména jsi živ, ale jsi mrtev..." Tohle je strašné svědectví. Evidentně - ačkoliv vdechla reformace nový život do učení Krista, neměla dokonalé skutky. Nebyly kompletní, něco zůstalo nedokončeno. Je velmi zajímavé, že na koncilu v Trentu hlavním problémem bylo "Sola Scriptura" - Bible a jenom Bible jako standard. Řím říkal: "Ne! Bible a tradice!" A tradice je kontext, ve kterém musí být Slovo posuzováno. Takže v tradici je člověk tím, kdo nahrazuje a řídí problematiku Bible. Takový byl postoj Říma - církev měla určovat, co je pro vás správné či špatné, ne Slovo. Reformace řekla: "Ne! Sola scriptura, Sola gracia; Spasen milostí a pouze milostí. Spasen Ježíšem Kristem Slovo Boží je standardem, podle něhož žijeme." To byl ten problém. Kdo zvítězil na Trentském koncilu? Řím. Reformace na koncilu v Trentu prohrála... Smutné.

Ano, přišlo rozdělení, ale reformace prohrála. Měli největší příležitost v dějinách světa dílo dokončit a zvítězit, ale oni prohráli. Proč? Protože Řím mohl dokázat, že jejich tradice nahradila Slovo. Reformace nedělala to, co hlásala. Říkala: "Slovo a pouze Slovo". A pak se Řím zeptal: "Dodržujete všechna učení?... Proč v některých otázkách následujete Řím a opouštíte Bibli?" A kardinál vstal a řekl: "...Proč přijímáte naši tradici více než Slovo? Přestupujete své vlastní zásady. Neznamenáte nic, vy jste jenom prostá vzpoura." A reformace tady prohrála - nebyla dokonalá
před Bohem. Např. dál světila "papežskou sobotu" - neděli. (K tomu více v tématu o sobotě, zde.)

"... rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu...." Pokud odmítnete světlo, dříve nebo později nebudete moci rozeznat v jaké době žijete... A příchod Krista bude naprosté překvapení.

"... Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnily; ...." Takže s reformací nebylo vše špatně. Reformace byla nádherným, mocným nástrojem, který pouze nedokončil svou práci. Nebyla dotažena do konce - nebala před Bohem kompletní.

Zajímalo by mě, o koho se jedná? Mohl by to být Jan Hus, ... Tyndale, ...Wycliffe,...Martin Luther? Mohli by to být všichni ti velcí reformátoři? Byli toho hodni, stáli si za tím, co pokládali za pravdu. Mimochodem - Martin Luther si dokonce uvědomil, v čem nebyla jeho práce kompletní, ale nemohl udělat všechno... Jeho následovníci v tom měli pokračovat, ale neudělali to. A tak se stalo co? Protože Martin Luther nemohl dokončit práci, vznikly další křesťanské denominace a řekly: "Hej, Martine, něco jsi opomenul!" A založili nové denominace a následovali jiné vůdce a říkali si třeba po nich - např. Kalvínisté. A pak někdo jiný objevoval a řekl: "Hej Kalvíne, Martine, vyjste si neuvědomili, že Bible zde učí něco jiného." Pak máte Baptisty a ti měli více informací... Na to Luteráni řekli: "Martin to neviděl, takže ani my ne ..." A Kalvínisti řekli: "My to rovněž nevidíme, takže nebudeme následovat tuto skupinu." Pak máte Wycliffa, říkajícího: "Tady je něco ohromného, co jsme objevili v Bibli! Protestanti, pojďme dělat tohle!" "Hej, ne, dělej si to sám! Založ si svou denominaci!" Výsledek? Všechny tyto křesťanské denominace dnes existují... Každá se svým učením založeném na Bibli, ale každá tvrdí, že má něco odlišného od ostatních, což je drží odděleně... Avšak nemáme stejnou Bibli? Tak proč tolik denominací? Nemůžeme zjistit, co je pravdou a jednat podle toho?

"...  Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly..." Toto je velmi zajímavý text. Není tam řečeno: "Zapíši jeho jméno do knihy života." Je tam řečeno: "...jeho jméno nevymažu z knihy života". Teda ... co vám to říká o Bohu? Kolik lidí chce Bůh zachránit? Všechny! Každý člověk, který byl kdy zrozen, byl zapsán do knihy života! A jeho vlastní vůle rozhoduje o tom, zda v ní zůstane, nebo zmizí...


Filadelfie znamená "bratrská láska".

Doba misionářů a probuzení
přibližně 1798-1844 po Kr.

Zj 3,7 - 13:"Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův; když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře: (8)  "Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel. (9)  Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagógy satanovy; říkají si židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám; a poznají, že já jsem si tě zamiloval. (10)  Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. (11)  Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze. (12)  Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové. (13)  Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím."

(Attalus II. ji založil, protože miloval svého bratra Eumenea.) Po vzniku reformace začíná světová mise. Misionáři vyjíždějí do Indie, Číny, Afriky, ... V roce 1804 začíná fungovat Britská biblická společnost, roku 1816 Americká biblická společnost. Slovo se rozšířilo do celého světa.

"... Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův; když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře..." Velmi zajímavé. Něco se otvírá a něco se zavírá. Bůh otvírá cestu k světové misi, která je vyslána. Ale je tady ještě něco jiného, co se otvírá a zavírá.

Existovaly dveře mezi jednotlivými místnostmi svatyně. A když přejdeme do dalšího - posledního období, zjistíme, že již nejsme ve svatyni, ale ve velesvatyni. Ježíšova služba v souvislosti s konečným Božím soudem se musela přesunout ze svatyně do nejsvětější svatyně. O tom více v tématu "Proroctví o začátkuBožího soudu.". A svět musí být informován a varován, aby se Boží lid mohl připravit na setkání se svým Pánem.

"Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův; když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře: (8)  "Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš
nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel." Není zde žádné pokárání. Malá skupina ("...který máš nepatrnou moc...") se rozhodne, že bude následovat Krista ve všem, v celé pravdě. Co se událo v tomto období historie?

"... Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagógy satanovy; ..." Takže satanova církev je zde, na světě... "... říkají si židé, - to znamená křesťané - a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám; a poznají, že já jsem si tě zamiloval. ..." Takže je zde skupina, která nachází pravdu a něco je obnoveno.

"... Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, ..." Takže tato skupina zde nebude až do konce. Je to období právě před poslední skupinou, která prožije "hodinu zkoušky" v závěru času. "... která přijde na celý svět a prověří obyvatele země.  Přijdu brzy ..." Přijdu brzy - jiné překlady (např. Roháčkův, angl. King James) říkají "Přijdu rychle". Je zde nový důraz na krátící se čas Kristova návratu. Očividně jsme se posunuli v historii z období, kdy příchod není zmíněn, přes období, kdy přijde rychle a v dalším (posledním) historickém úseku církve bedeme číst "stojím za dveřmi".

Nyní jsme před posledními událostmi. Ale tuto skupinu nezasáhnou závěrečné události, protože bude zachována v hodině zkoušky... "... drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze..."

"Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha..." - ohromné, být ve společnosti spasených (tvořících duchovní chrám - 1.Petr 2,5)
"...a chrám již neopustí..." - věčný život.
"... napíšu na něj jméno svého Boha ..." - bude v něm Boží charakter
"... a jméno jeho města ..." - charakter Božího lidu.
"... i jméno své nové. ..." - Je to úžasný příslib pro tuto církev.

Takže Filadelfie je časem obnovy, kdy se učení Bible přijímá opět v jeho plnosti a je sloučeno do jedné výuky, která ve všem následuje Bibli. Bible rovněž vyšla do celého světa, se satanem, který se snaží způsobit v záležitosti zmatek a Boží lid tam pravděpodobně bude proto, aby reprezentoval spravedlnost a pravdu. A pak přichází poslední církev - Laodikea.


Laodikea znamená "lid soudu", také "spravedlivý lid".

Doba konce
přibližně 1844 - návrat Krista

Zj 3,14-22:"A andělu církve v Laodikeji napiš: Toto praví Amen, ten věrný a pravý svědek, prvopočátek Božího stvoření: 15  Znám tvé skutky, že nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký! 16  A tak, že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst. 17  Říkáš totiž: Jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji; a nevíš, že jsi ubohý a politováníhodný, chudý, slepý a nahý. 18  Radím ti, aby sis ode mne koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý, a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty; a své oči pomaž mastí, abys viděl. 19  Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání. 20  Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoli by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. 21  Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl jsem se svým Otcem na jeho trůnu. 22  Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím."

V tématu Proroctví o začátku Božího soudu nás Danielovo proroctví přivedlo právě k tomuto letopočtu 1844. Kristus je teď ve velesvatyni, protože jsme se přesunuli od svícnů, chlebů a kadidlového oltáře k truhle smlouvy. Takže se dostává do další fáze: Yom Kippur, čas soudu.

Toto město založil Antiochus, pojmenoval ho po své ženě Laodike. Byly tam lázně... Měli oční mast, velmi slavnou, nazývanoucollyrium, umožňující duchovní vidění... Bylo to velmi bohaté město. Zničeno zemětřesením v r.60 n.l., znovu vystavěno na vlastní náklady, bez státní podpory. Byli bohati, měli vše!

Měli i slavné lázně. Voda přiváděná z horkých pramenů do
Laodikee cestou v potrubí zvlažněla. Vlažná se nedala pít - nutila ke zvracení. Jedině ohřátá nebo zchlazená se dala pít.

"... Znám tvé skutky, že nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo

horký! A tak, že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst. ..." Všimněme si, že tady pokárání nezní: "Přijdu, vezmu tvůj svícen a dám ho někomu jinému". Pokárání je: "...vyplivnu tě (ze svých úst)". Je to totiž poslední církev na světě, už není komu svícen předat - jen vyplivnutí. Takže tato církev přechází až do království, ale ti, kteří jsou vlažní, musí být "vyplivnuti"...

Tato církev bude otřesena a ti, kteří neodpovídají, budou vytřeseni. Je to tedy bezchybná církev? Ne, je žalostná. Není zde žádná pochvala, jen pokárání. Jediná církev, která nemá pochvalu.

"... Říkáš totiž: Jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji; a nevíš, že jsi ubohý a politováníhodný, chudý, slepý a nahý. ..." Zajímá se Bůh o doslovné bohatství? Ne. Takže v čem jsou bohatí? Ano, mají biblické znalosti. Reformace nedokončila práci, reformace se rozdělila kvůli nedokončenému dílu. Pak, v období Filadelfie, přišlo upevňování a Slovo bylo opět odhaleno v celé jeho plnosti a Laodikea zdědila vědomosti. A co s tím dělají? Sedí na tom.

"... Říkáš totiž: Jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji. ..." Církev má být světlem světa, ale tito lidé si na církev hrají a nevědí, že jsou ubozí a mizerní a chudí - duchovně chudí, a slepí, nemají soudnost a jsou nazí, zbavení Krista.

(Laodikea ... pokračování)

Víra bez skutků je mrtvá. Skutky vám také nepřináší žádné body, protože jste spaseni z milosti a pouze ní. Pokud ale nesdílíte to, co víte, pak máte problém... Možná si myslíte, že jste bohatí, že máte pravdu a pročpak to sdílet s někým jiným? Mohlo by to být nepříjemné... Jsou lidé, kteří se mohou domnívat, že mají pravdu a že ta pravda je zachrání. I Židé tomu věřili - a oni měli pravdu... ale odmítli Mesiáše a přibili ho na kříž. Není to tak? Vidíme, že vlastnit pravdu nás nezachrání. Mít Ježíše Krista nás zachrání. Ale když máte Ježíše Krista, vyjdete ven a nebudete odsusovat ty, kteří pravdu neznají... Budete milovat ty,kteří pravdu nemají a budete se snažit je pro pravdu získat. Protože Ježíš zemřel za tebe i za mne, když jsme ještě byli hříšníci. Správně? A tak to musí být. Nikdo není zachráněn správným pochopením jakéhokoliv učení. Ne, když na tom sedíte, máte všechno a zbohatli jste - to vás nezachrání. Musíš to uplatnit na své srdce a udělat z Ježíše centrum, alfu i omegu tvého života. To je spasitelná znalost - spolu se skutky.

Tato církev je bídná a ubohá. Hledáte-li tedy bezchybnou církev doby konce, nenajdete ji. Musíte se dívat po jedné ubohé, chudé, slepé a bídné, s velkým poznáním Bible, pak ji možná najdete.

"... Radím ti, aby sis ode mne koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý, a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty. ..." Takže jak se stanete skutečně bohatými a jak získáte šaty spravedlnosti? A jak dostanete duchovní prozíravost a oční mast, abyste mohli vidět? Jdině s Kristem skrze živou víru ve vašem
srdci získáte toto všechno. Církev je přísně kárána, protože Bůh ji v Kristu miluje. "... Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání. ..." Když tedy chcete dělat, co je správné, Bůh vás vloží do ohně pokušení. Takže mám (zdá se) špatnou zprávu. Každý, kdo najde tuto obohacující, ucelenou pravdu Bible - je to horké! A budete se o sebe muset starat a bojovat boj víry o stálé spojení s Kristem ve svém srdci.

"...  Hle, stojím u dveří a tluču... Bůh nikoho nenutí! ...Kdokoli by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. ..." Historie se uzavírá. Ježíš stojí u dveří. Máme-li být připraveni na setkání s "Pánem pánů a Králem králů" (Zj.19,16), je třeba jej již nyní duchovně vpustit do svého srdce. On nikoho nenutí, je na nás vpustit jej dál. Je to ale úžasná nabídka! "...  Kdo vítězí (něco je potřeba překonat), ... tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl jsem se svým Otcem na jeho trůnu... Toto je historie církve.

Nakonec je třeba říct, že jsou lidé na této planetě, kteří mají znalost pravdy, avšak nejsou příliš známí kvůli jejímu šíření, spíše jsou známí svým sezením na ní a dohadováním se mezi sebou o nejjemnějších podrobnostech a dokonalosti a nedokonalosti v tom či onom... Toto není důležité. Ježíš je důležitý. Pravda je důležitá, ale pouze pokud je aplikovaná v srdci. Modlím se, abychom všichni pochopili a získali znalosti pravdy, ale abychom šli dál a abychom se nestali pouze zvučícími cimbály... Najděme Ježíše a přiveďme ho do našeho srdce.
Odkazy k danému tématu:


Videopřednáška "Sedm církví"
(podle které je zpracováno téma výše)Videopřednáška "Sedm cirkvi", Prof. Dr. Walter Veith
- na stránkách YouTube


K dané tématice doporučujeme knihu od
Ellen Gould Whiteové:
Velké drama věků.
K zakoupení v některých internetových knihkupectvích.
                                           nahoru
... zpět na předchozí stranu