"Již více času nebude."
(Zj 10,6)
Bible a zdraví

"... Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji."
(Ex 15,26)               


"Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá."
(Ježíš, Mt 7,14)Návštěvní kniha
Kontakt
bibleazdravi@o2active.cz

Jste . návštěvník


Malý kurz Bible
Apokalypsa - kniha ZjeveníProroctví z 13. kapitoly Zjevení volně zpracováno (vč. obrázků) podle stejnojmenné přednášky Prof. Dr. Waltera Veitha:
"Dvě šelmy se stávají přáteli".


Dvě šelmy se stávají přáteli

Zj 13,1-8:"Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc..."

Zj 13,11:"Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak..."

Proroctví ve Zjevení 13 nám představuje dvě šelmy. První se vynořila z moře, druhá vyvstala ze země. Význam těchto šelem můžeme pochopit pouze tehdy, pokud jsme studovali knihu Daniel, sedmou kapitolu, kde je nám vlastně vysvětlena charakteristika té první šelmy. (Viz téma Daniel 7 "Šokující proroctví")

V Danieli 7 je tato šelma popsána jako roh, který je v knize Daniel rovněž politickým celkem, králem nebo královstvím. A tato mocnost bude odlišná od všech zbylých králů (rohů).

Ve Zjevení 13 se tyto vlastnosti "malého rohu" z Daniele 7 připisují šelmě vynořující se z moře, takže je zde jinou formou řeč o tomtéž systému. Na této politické entitě je zajímavé to, že je odlišná od všech ostatních - je zároveň politickým i náboženským systémem. Má spor se svatými Nejvyššího a rouhá se Nejvyššímu.

Daniel 7,25:"Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího…" Takže má politický program a má i náboženský program. "Bude se snažit změnit doby a zákon." Změní doby a změní zákony - samozřejmě Boží doby a Boží zákony. K tomu se ještě dostaneme trochu později. "Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času" Ukázali jsme si, že se jednalo o tři a půl prorockých let, neboli 1260 prorockých dnů a tedy 1260 doslovných let. Když o tomto systému přemýšlíte, lze ho aplikovat pouze na jednu instituci a tou je Řím. Žádná jiná instituce nesplňuje všechny jednotlivé aspekty mocnosti "Malého rohu" z Daniele 7 a první šelmy ze Zjevení 13.První šelma ze Zjevení 13 je takovým slepencem čtyř šelem z Daniele 7.

Má lví hlavu (lví tlamu) - lev v 7.kap. Daniele představuje Babylon. Má medvědí nohy a medvěd představuje Médo-Persii. Dále má tělo leoparda a ten v Danieli 7 představuje Řecko. Pak má deset rohů a těchto sedm hlav (Lev, medvěd a bezejmenná šelma po jedné hlavě, leopard 4 hlavy, celkem sedm). Těch 10 rohů v Dan 7 představuje deset království (stejně jako prsty na nohou v 2.kap. Daniele).

Takže je to šelma pospojovaná ze součástí nebo filosofií Médo-Persie, Řecka, Říma a Babylonu, a mluví ústy lva, takže mluví babylonským jazykem.


Archeologie potvrzuje, že lev byl symbolem Babylonu.

Šelma z moře

Zj 13,1-2: "Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma…" Moře (vody) představuje národy, zástupy a jazyky (Zjev. 17,15), takže pochází zprostřed národů. "…o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha." To je jasný odkaz na 7. kapitolu Daniele. Tato rouhavá mocnost, která je proti Nejvyššímu, povstává zprostřed národů, a v sedmé kapitole Daniele vidíme, že povstává v Římské říši, a konkrétně Západní říši římské, její moc se má rozšířit po celém světě. "Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart", má tedy v sobě Řecko, nebo chcete-li řeckou filosofii. A římská církev v sobě má zcela jistě řeckou filosofii, protože podporuje Aristotela a všechny tyto velké filosofy, Origena a všechny řecké učence, kteří přišli do římské říše později. "…její nohy jako tlapy medvěda". Má Řím médo-perskou filosofii? Určitě, mitraismus je hlavní hybnou sílou toho náboženství, dokonce má trojitou korunu, která pochází z Médo-Persie. "…a její tlama jako tlama lví." Má tedy co do činění i s babylonským náboženstvím Isis a Osirise, Bála a Aštorety. Všechny tyto náboženství jsou v ní ztělesněny.

Smutnou skutečností je, že "…drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc." Zjevení 13,1-2 nám potvrzuje, že za touto mocností stojí drak a drak není nikdo jiný než ďábel (Zjev. 12,9). Ale satan pracuje skrze člověka. Ve Zjevení 12 se tento drak, pracující skrze pohanský Řím, pokoušel zničit Ježíše. Byl to představitel římské moci, kdo se pokusil zabít malého Ježíše; římský místodržící, který Ježíše odsoudil; popravčí, který ho ukřižoval… takže tu máme ten římský aspekt.

Zj 13,5-6: "A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě," takže ta nábožensko-politická entita se bude rouhat Bohu. "…a měla moc po čtyřicet dva měsíce." Je zde období 42 měsíců, 42 krát 30 prorockých dnů je 1260 prorockých dní (skutečných let). "A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu (to je Božímu charakteru) i jeho příbytku," rouhání se Božímu příbytku - to se týká služby svatyně - cesty spasení, která je tam (ve svatyni) vysvětlena - okrádá lid o záchrannou moc Ježíše Krista. Skutečně to ta mocnost provedla? Ano, nahradila Ježíše svatými a Marií a všemi druhy prostřednictví, dokonce církví samotnou a svými delegáty, aby se přimlouvali ve prospěch člověka.
Takže to bude dělat otevřeně, veřejně, po dobu 42 prorockých měsíců. Jeden den za každý rok (Ezech. 4,6) - tedy historicky 1260 let.

"Vigilius … vystoupil na papežský stolec (roku 538) pod ochranou Belisaria." Tak praví dějiny (History of the Christian Church, vol. 3, p. 327). Máme tedy počáteční datum, kdy papežství začalo vykonávat moc z dekretu, který Justinián vydal, dávající mu moc k nápravě všech kacířů, těch, kteří se odvážili myslet sami za sebe. Takže právně uznatelná nadřazenost papeže má svůj počátek v roce 538. A poté vešel v platnost dekret císaře, v kterém byl papež označen jako korektor heretiků. I dnes se Řím stále prohlašuje být jediným, kdo může určit, v co máte věřit, protože papežství hlásá neomylnost a nemůže udělat omyl v záležitostech nauky.

Labanca, profesor historie na římské univerzitě řekl: "Nástupnictví císařů přešlo v Římě v nástupnictví papežů. Když Konstantin opustil Řím, předal svůj stolec papeži." Toto je založeno na takzvaných Konstantinových dopisech, které byly odhaleny jako padělky - nicméně, tak je to předkládáno. "Přesun císařské rezidence do Konstantinopole byla smutná rána prestiži Říma. A v této době by mu mohli předvídat rychlý úpadek, ale rozvoj církve a rostoucí autorita římského biskupa, či papeže, mu dala novou chuť do života a opět z něj udělala hlavní město - tentokrát náboženské hlavní město - celého civilizovaného světa." (Abbot's ROMAN HISTORY, p. 236) To je Abbots Roman History, je to prostě fakt.

Zj 13,7: "A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou." To je prorocká výpověď. Tento systém bude kontrolovat všechno. Byla jí dána moc nad svatými v průběhu období 1260 let, ale tato mocnost bude kontrolovat celý svět. Stanley's History říká, "Papežové zaplnili v Římě prázdné místo císaře, dědíc jejich moc, prestiž a tituly z pohanství. Konstantin přepustil vše biskupovi Říma, (což není pravda, ale nicméně) avšak papežství je duchem zesnulého římského císaře, který sedí korunován nad jeho hrobem." Takže máme císaře, dokonce má titul Pontifex Maximus, který patřil římskému císaři.

Pronásledovala církev? Ano, ona nepopírá, že pronásledovala, že používala nejtěžší tresty, dokonce smrt, a stát vykonával tyto tresty.


(Šelma z moře ... pokračování 1)

Zj 13,3: "Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou." Zdálo se, že má smrtelnou ránu, ale možná to byl klam, možná jenom kopíruje Ježíše Krista. Protože pokud to je Antikrist - na místě Ježíše Krista - pak následuje celou koncepci. Tento systém se projevuje jako prostředník mezi Bohem a lidmi, tento systém odpouští hříchy, tento systém vám dává nový začátek života, otvírá dveře k nebi nebo k peklu, a tento systém rovněž přijímá ránu a je vzkříšený,... takže to je padělek Krista, chcete-li.

538 + 1260 = 1798

To je tedy to 1260_leté období, 538 - 1798. Jedna z jejích hlav se zdála, že má smrtelnou ránu, ale ve skutečnosti neumírá, vlastně jde do pozadí, ale jako šelma umírá, protože ztrácí politickou moc. A později jí ta politická moc bude dána zpět a to bude vzkříšení této šelmy.

Co se stalo v roce 1798: "Berthier vstoupil do Říma, zrušil papežskou vládu." (The Encyclopedia Americana, 1941 edition) Napoleon se svou zednářskou armádou zřídil světskou vládu (tak říká Encyklopedie Britanica a vynechává to o zednářství). "Berthier vstoupil do Říma 10. února 1798 a vyhlásil republiku…" Naplnil tedy proroctví do písmene. "Polovina Evropy myslela, že Napoleonovo veto bude uposlechnuto a že s papežem papežství ZEMŘELO" (The Modern Papacy, Rev. Joseph Rickaby, p.1). Tedy přesně 1260 dní. "Vražda jednoho Francouze v Římě roku 1798 dala Francouzům záminku," aby vstoupili (Church History, p.24). Church History říká: "a odvedli jej (papeže) do vyhnanství."

A šelma obdržela smrtelnou ránu.
Zj 13,3: "Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou."

A celá země v obdivu šla za tou šelmou. Je možné, aby celý svět následoval katolicismus? Bible to říká. Připomeňme si výrazný prvek uzdravení v roce 1929, kdy za Mussoliniho byl znovuobnoven suverénní papežský stát (Lateránské smlouvy 11.února 1929).


Každý prostý člověk může vidět, že se papežství vyvíjí ve všech směrech jako významná moc. Mnoho milionů lidí na světě dnes vidí v papežství jedinou naději pro jednotu a mír světa. (Více k tomu za chvíli).

Zj 13,7: "… a byla jí dána moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem." Je to děsivé - vlastně je tu řečeno, že Řím bude kontrolovat celý svět. Univerzální náboženská mocnost ovládající svědomí celého světa.

Zj 13,3-4: "… A celá země v obdivu šla za tou šelmou; klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou…" Oni uctívali draka, takže když následujete tento systém, byť nevědomě, ve skutečnosti uctíváte draka, který dal šelmě moc. Je to založeno na klamu. Ježíš Kristus byl nahrazen tímto systémem Antikrista - něčím na místě Ježíše Krista - takže když lidé uctívají tento systém, uctívají vlastně šelmu a potažmo draka. "…a volali: "Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?" Takže budete-li oponovat, budete vystaveni pronásledování a možná smrti.

Zjev. 13,6: "A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku," už jsme se toho dotkli, je to Kristova služba, "… všem, kdo přebývají v nebi." (Více k tomu rouhání za chvíli a též viz téma Šokující proroctví).


(Šelma z moře ... pokračování 2)

Zjev. 13,8: "…budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka." Určitě by římští katolíci měli vědět, že pokud jsou v tomto systému a vědomě spolupracují s tímto systémem, že ve skutečnosti uctívají draka. Já jsem byl rád, když jsem to zjistil a mohl tak s tím skončit.
Iz 14,13-14: "A ty sis řekl ve svém srdci: Vystoupím do nebes, nad hvězdy Boží vyvýším svůj trůn … vyrovnám se Nejvyššímu." Drak (satan) požaduje uctívání, takže pokud uctíváme tento systém, uctíváme ve skutečnosti draka.

Zjev. 13,6: "A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu"
Daniel 7,25: "Bude mluvit proti Nejvyššímu"

V čem spočívá to rouhání? Co to znamená, mluvit proti Nejvyššímu? V Bibli jsou dvě definice rouhání:

Jan 10,33: "Židé mu odpověděli: ‚Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh.'"

Tes.2,4: "Ten se postaví na odpor a `povýší se nade všecko, co má jméno Boží´ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce `usedne v chrámu Božím´ a bude se vydávat za Boha." Pavel popisuje mocnost Antikrista, který se vydává za Boha a zabírá Boží místo. On bude odpouštět hříchy, on bude dělat tyto a jiné věci. Bible definuje rouhání jako osvojení si některého práva nebo moci, která náleží pouze Bohu.

Uveďme zde papežské prohlášení, Ferraris' Ecclesiastical Dictionary: "Papež je tak důstojný a tak vznešený, že on není pouhým člověkem, ale takřka Bohem a zástupcem Boha." Papež se tedy právě tak jako římský císař prohlašoval být bohem. Papež Lev XIII. řekl: "Na této zemi držíme místo Boha Všemohoucího."
Druhá biblická definice rouhání:

Luk. 5,21: "Zákoníci a farizeové začali uvažovat: ‚Kdo je ten člověk, že mluví tak rouhavě? Kdo může odpustit hříchy, než sám Bůh?'" Takže pokud říkáte, že můžete odpustit hříchy, je to rouhání. "Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš", říká 1.Timoteovi 2,5.

Tady však přichází jiný systém a papež říká v On the autority of the councils:


"Všechna jména, která se v Písmech vztahují na Krista a na základě kterých je prokázáno, že On je nad církví, všechna tato jména se vztahují k papeži." Takže papežství bere místo Ježíše Krista.
Oni tvrdí: "Samotný Bůh je povinen řídit se úsudkem jeho kněží, a buďto neodpustit nebo odpustit, podle toho, jak odmítají nebo dávají rozhřešení… Úsudek kněze je prvořadý a Bůh se k němu hlásí." (Dignities and Duties of the Priest)

Kněz je tedy vyšší než Bůh, kněz rozhodne, a Bůh nemá na výběr než uposlechnout svého kněze. To je arogance nejvyššího řádu.


(Šelma z moře ... pokračování 3)

Zde je další prohlášení: "Ubohý hříšník klečí u nohou kněze. On ví, že nemluví k obyčejnému člověku, ale k ‚dalšímu Kristu,' … slyší slova: ‚Zprostil jsem tě tvých hříchů…'" (Shall I be a Priest) - to jsou Římsko-katolická prohlášení.

Papežství změnilo doby a zákon.

Kniha Daniel nám řekla o této mocnosti, že změní doby a zákon (Dan. 7,25). Při studiu sedmé kapitoly Daniele (témata Šokující proroctví a Desatero v Bibli - a v katechismu) jsme si ukázali, jak papežství změnilo zákon Boží. Vymazalo 2. přikázání ohledně uctívání obrazů, soch, apod., ze 4. přikázání udělalo nyní 3. přikázání vztahující se k neděli, nikoli k sobotě, a pak rozdělilo 10. přikázání na dvě tak, že má desatero stále deset přikázání. Změnili zákon!

Změnili i doby? Rozhodně, a které doby změnili? Zřejmě všechny. Který kalendář dodržujeme? Gregoriánský kalendář. Kdo byl Gregory (Řehoř)? Byl papežem.

Dobrým příkladem této změny jsou Velikonoce (Easter angl.). Po změně - podle Gregoriánského kalendáře - se jedná spíš o svátek Ištary. Svátek Ištary a Velikonoce jsou dvě velmi rozdílné věci. Pesach (tj. Velikonoce) byl určený fázemi měsíce. Den Pesachu byl určený novoluním. Takže když přišlo novoluní, pak byly počítány dny. A Velikonoce mohly připadnout na kterýkoliv den, nemusel to být pátek, sobota a neděle, mohl to být kterýkoliv den, v závislosti na fázi novoluní. Ale svátek Ištary byl v první den týdne, takže papežství změnilo kalendář, aby byl v souladu se svátkem Ištary. Změnili pravidlo Starého zákona, kde se počítaly dny, a udělali, aby platilo, že ten svátek připadne jenom na neděli. Z toho plyne, že se distancovali od Velikonočního beránka. Dokonce, pokud se náhodou stalo, že svátek Velikonoc a svátek Pesachu se náhodou shodovaly a byly ve stejný den, tak papež odložil Velikonoce o jeden týden. Protože nechtějí mít nic do činění s Beránkem, který za nás zemřel. Ištar je pohanský svátek.

Takže změnil sváteční dny. Změnil celý kalendář, aby ho přivedl do souladu s pohanským svátkem. A změnil Boží zákon.


Šelma ze země

Papežství tedy v roce 1798 dostává smrtelnou ránu.

Zj 13,11:"Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země..." Když "moře" představuje lid, zástupy, národy, jazyky, pak co musí představovat "země"? Místo, kde nemáte zástupy lidí, národy a jazyky.


"Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak." Prorok vidí další politickou entitu, vystupující z oblasti na planetě, kde nejsou lidé, zástupy a národy. Takže to nemůže být Evropa, nemůže to být Asie, nemohou to být země Středního východu. Zde přichází nová politická entita a má rohy jako beránek, takže má principy jako beránek, ale bude mluvit jako drak. To je zajímavé.

Kdo je tou mocností? Pojďme k raným reformátorům. John Wesley, v jeho poznámce ke Zjevení 13, napsané roku 1754, říká o dvou-rohé šelmě: "Ona ještě nepřišla, i když nemůže být daleko, neboť ona se objeví na konci čtyřiceti dvou měsíců té první šelmy." Všichni reformátoři jasně říkají, "Řím je antikrist a druhá šelma nemůže být daleko." A otázkou je, "která mocnost povstává přesně v tomto čase, v oblasi, kde nejsou velké zástupy národů." Je zde pouze jedna, která to splňuje, a sice Spojené státy americké.

Před mnoha lety byly tyto obrazy takto vyloženy, ačkoli Spojené státy byly poměrně bezvýznamnou mocností. Podívejme se však na vzestup Spojených států a uvidíme, zda to zapadá.


1776 - Prohlášení nezávislosti.
1783 - Nezávislost byla uznána světovými národy.
1787 - Sestavena Ústava Spojených států.
1791 - Byla přidána Listina práv
1798 - Francie uznává nezávislost Spojených států

Právě v tom roce, kdy Řím obdržel smrtelnou ránu, Francie, toho času nejmocnější mocnost v Evropě, uznává nezávislost Spojených států. Takže ten stejný národ, který dává papežství smrtelnou ránu, v tomtéž roce, uznává Spojené státy. První šelma dostává smrtelnou ránu a prorok vidí povstávat další šelmu.

1863 - zákon o zrušení otroctví podobný tomu, který vydal Napoleon v Evropě. Eiffelova věž je symbolem svobodného zednářství. Socha svobody je symbolem svobodného zednářství.

Rok 1798, velmi významné datum. "Svoboda a spravedlnost pro všechny", to je ten ‚beránkovský' princip. Drak, předchozí mocnost, říkal: "Vyhnat je ze země nebo je pověsit", takto mluví drak a takto mluví beránek.


(Šelma ze země ... pokračování 1)


Zde je princip beránka: "Kongres nevydá zákon zřizující náboženství (týkající se organizace náboženství), nebo zákon, který by zakazoval jejich vyznání."

Ježíš řekl totéž: "Co je tedy císařovo, odevzdejte císaři, a co je Boží, Bohu". On nepřišel, aby vás nutil jej přijmout - můžete si vybrat, přijmout jej nebo odmítnout.

"Avšak nikdy nebude v rámci Spojených států požadována náboženská zkouška jako kvalifikace na jakýkoliv úřad nebo veřejnou funkci." To je beránkovský princip. "Považujeme za zřejmou pravdu, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou svým Stvořitelem obdarováni určitými nezcizitelnými právy, mezi kterými je život, svoboda a usilování o štěstí." (Oxford History of the American People), nádherné beránkovské principy.

Ale tato ústava bude muset být změněna, v případě, že má dojít k náboženské legislativě a dokonce pronásledování. Mimochodem, posunuli jsme se od republiky k demokracii. Amerika nebyla demokracií, byla republikou. Můžete si vybrat - je ohromný rozdíl mezi republikou a demokracií. Když deset vlků a jeden beránek musí volit v otázce, co bude na oběd, v demokracii skončí beránek jako oběd. Je to deset k jedné. Republika má oproti demokracii naprosto jiné principy, V republice je ústava ústřední a vy ji prostě nemůžete zrušit. Ale zdá se, že se to změnilo.
Zj 13,11:"… mluvila jako drak." Drak dal první mocnosti svůj trůn a velkou autoritu, a ta toho využila, aby se rouhala Bohu a pronásledovala svaté. A ta druhá mocnost má začít dělat stejné věci.

Zj 12,17:"Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova." Takže když lpíte na Božím slově a na tom, co řekli proroci, a posloucháte Boží přikázání víc než přikázání člověka, můžete se dostat do potíží tady s drakem.

Zeptejme se Říma, jak tento drak mluvil.


"Stát nemá právo ponechat lid, aby se svobodně chopil jakéhokoliv náboženství, které bude považovat za pravé."

"Církev má právo požadovat, aby katolické náboženství bylo státním náboženstvím, vylučujíc všechny ostatní. Budiž prokletí ti, kdo prosazují svobodu svědomí a vyznání a také ti, kdo tvrdí, že církev nesmí používat násilí." (Sylabus papeže Pia IX, vydaný roku 1864)
To je jazyk draka.

"Římsko-katolická církev musí požadovat právo na svobodu pouze pro sebe samotnou." (La Civilta Catholica, P. 82-86) - katolické prohlášení.


(Šelma ze země ... pokračování 2)

"Římský katolík musí využít svůj hlas za účelem zajištění katolické nadvlády v této zemi." (Catholic World, červenec 1870). To je jasný jazyk draka.

A o druhé šelmě Zjevení 13,12 říká: "Kterážto všecku moc první šelmy provozuje před tváří její; a působí to, že země i ti, kteříž přebývají na ní, klanějí se šelmě té první, jejížto rána smrtelná uzdravena byla." Bude tedy dělat totéž jako první šelma a všechny nutit, aby se první šelmě klaněli.

Jak přinutíte někoho, aby se klaněl té první šelmě, jejíž smrtelná rána se zahojila? Jak někoho donutíte právní legislativou, aby se klaněl první šelmě? Jediný způsob, jakým to můžete udělat, je skrze zákony, které řídí svědomí. Takže když první šelma má pravidlo nebo pravidla a říká, "to je standardem, který chci realizovat", a já cítím, "hej, s tím nechci mít nic společného, je to v rozporu se zákonem Božím", a tato druhá mocnost přijde a říká, "pokud ne, budeš litovat", - co potom? Potom druhá mocnost prosazuje zákony první mocnosti a tehdy, pokud poslouchám tyto zákony, klaním se první šelmě, protože ona vytvořila tyto zákony. A tak budu ve velkém problému s Bohem, protože "Boha je třeba poslouchat, ne člověka" (Skutky 4,19).

Každý se bude muset rozhodnout - a to je to, co Bible říká, že se stane. Přesně to bude dělat druhá šelma.

Zj 13,13-14:"A činí divy veliké, takže i ohni rozkazuje sstupovati s nebe na zem před obličejem mnohých lidí. A svodí ty, jenž přebývají na zemi, těmi divy, kteréžto dáno jí činiti před obličejem šelmy, říkající obyvatelům země, aby udělali obraz šelmě, kteráž měla ránu od meče, a ožila zase."

Jak uděláme něčemu obraz? Co je obraz? Obraz je něco, co vypadá jako originál. Můj obraz v zrcadle vypadá jako já. Nejsem to já, je to jenom obraz, ale vypadá jako já. Jak vypadala první šelma? První šelma byla náboženskou mocností, která využívala státu k vynucení svého učení. Druhá šelma vydá zákony, které budou v souladu se zákony první šelmy, Říma. A bude nutit k jejich poslušnosti tak, jak to dělala první šelma, čímž vytvoří obraz první šelmy.

Zj 13,15:"I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy, aby i mluvil obraz šelmy, a aby to způsobila, kteřížkoli neklaněli by se obrazu šelmy, aby byli zmordováni." Myslíte si, že Spojené státy mají moc říci: "Pokud mě vy, malá země, dnes nebudete poslouchat,
špatně dopadnete." Myslím, že ano, že mají tu moc, aby to udělali, a rozhodně to později udělají.


Ronald Reagan byl tím, kdo začal dělat dohody, které začaly porušovat ústavu Spojených států. Harry Thruman to zkusil udělat v roce 1951 a dostal tak silnou kritiku, dokonce z projevu svého vlastního ministra, když chtěl uznat Vatikán, že od toho upustil. "…dokonce prezidentův baptistický pastor ve Washingtonu denuncoval tuto myšlenku z kazatelny," když to Thruman udělal. Ale Ronald Reagan? Žádný problém, prostě to udělal.


Zde je zednářský symbolický obraz - prst na ústech - je to znamení Hora - ticho, mlčenlivost. Ty sepjaté ruce něco znamenají. Pouze Reagan a papež byli přítomní ve vatikánské knihovně toho dne. Jeden z mých prvních cílů coby prezident, říká Reagan bylo uznání Vatikánu jako státu a udělat z něj spojence. To je však v rozporu s Americkou ústavou.Obraz šelmy

Triumf Jana Pavla. Zde máme další symbolický obrázek - Gorbačova a papeže pospolu, předávající si nějaké dary.


Komunismus dosloužil svému účelu, mohl jít. Pokud měl být komunismus zřízen, aby si podrobil pravoslavnou církev a eliminoval protestantské myšlení na východě Německa, což jistě udělal, tak jakmile to splnil, byl rozptýlen. A papež za to obdržel kredit.

"Ctíme Vás za vaši pomoc vést revoluci hodnot a ducha ve střední Evropě a bývalém Sovětském svazu, … a za osvobození nás všech od neustálého strachu z jaderné války. Vaše svatosti, jménem všech tady dnes shromážděných, a jménem všeho lidu našeho milovaného národa, vítáme Vás zpět v Americe." (Bill Clinton na papežské návštěvě Spojených států v St. Louis - viz níže video "Dvě šelmy se stávají přáteli")

"Amerika byla osídlena lidmi ze všech národů. Všechny národy ji mohou považovat za svou. … my nejsme ani tak národem jako spíše světem." (Herman Melville)

"Celá země nad tou šelmou užasla," (Zjev. 13,3) Jan Pavel II, Superstar. Římská církev se prohlašuje být matkou všech církví (Ecclesia Mater), takže ona musí nabýt převahu nejenom v politické sféře, ale rovněž v náboženské sféře. Tj. všechna náboženství se musí sejít a podléhat tomuto systému. A to nezahrnuje jen křesťanské církve, ale všechna náboženství celého světa.

Zj 13,13:"A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem."

Druhá mocnost teď bude používat náboženství jako záminku pro sjednocení světa pod jedním systémem. Otázka: V posledních několika letech, stalo se náboženství tématem této planety? Ano. A která náboženství představují tézi a anti-tézi? Židovsko-křesťanská kultura stavěná proti islámské kultuře a z toho musí vzejít syntéze. Žijeme v zajímavých dobách.

Zj 13,14:"A svodí ty, jenž přebývají na zemi, těmi divy, kteréžto dáno jí činiti před obličejem šelmy, ..."

Skutky 2,3-4:"A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat." Bude používat nějakou formu náboženské horlivosti pocházející domněle od Ducha svatého (viz dole video-přednáška "Cizí oheň"), protože sestoupil oheň, který byl Duchem svatým vylévajícím se na lidi.

Zapříčiní náboženská horlivost konflikt? Je to velmi pravděpodobné. Bible nám říká, že Spojené státy americké, které vzniknou přesně v pravý čas, změní svůj hlas z principů beránka na principy draka a stanou se mocností, která pronásleduje, právě tak, jako kdysi Řím; a že celá země bude následovat tuto šelmu.

Zj 13,15:"I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy, aby i mluvil obraz šelmy, a aby to způsobila, kteřížkoli neklaněli by se obrazu šelmy, aby byli zmordováni."

Takže nová nábožensko-politická mocnost se nechá slyšet. Buďto s tím souhlasíte, nebo jste mimo. V podstatě: "Přizpůsobte se, nebo jděte." Církev a stát budou spolupracovat. Bude ústava pozměněna?

"Obraz šelmy představuje onu formu odpadlého protestantismu, která vznikne, až budou protestantské církve hledat k prosazování své věrouky pomoc státu." (E.G.Whiteová, Velký spor věků, kap. 25)

"Je chybou aplikovat americké demokratické principy na víru a pravdu." (Časopis Time, leden 1995) Je to v rozporu s ústavou, ale dnes to nazývají chybou.Znamení šelmy

Zj 13,16-17:"A rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých, a aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení aneb jméno té šelmy, anebo počet jména jejího."

Abychom porozuměli, co je Znamení šelmy, musíme nejdřív porozumět, co je znamení Boží.

Zj 7,2-3:"A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce; v ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři: ‚Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!'" Pečeť autentizuje dokument.

Ezech. 20,12: "Nadto i soboty své vydal jsem jim, aby byly na znamení mezi mnou a mezi nimi, aby znali, že já Hospodin jsem posvětitel jejich." Takže SOBOTA je Boží znamení, Boží pečeť, Boží značka. Bůh má svou značku. Boží znamení obsahuje Jeho jméno, Jeho titul, Jeho území. Jméno: Já, Hospodin, Jahve; titul: Stvořitel; území: Nebe a země. Je to v srdci zákona: Exodus 20.8-11: "Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu (…) protože [proč?] šest dní [Jahve] Hospodin dělal [Stvořitel] nebesa a zemi…". Mimochodem, odstraňte sobotu a celý zákon nebude mít žádné razítko authority - mohl by být od Pepy Nováka. Ale protože je tam sobota, celý zákon dostává svou autoritu nikoho jiného než Stvořitele nebe a země.

Co když teď vezmete tento zákon, pozměníte jej a dáte na něj jiné razítko? Co se pak stane? Satan napadl sobotu, protože je pečetí Božího zákona. Je pečetí authority, jež činí celý zákon platným. Pamatujte, Dan 7,25: "… bude se snažit změnit doby a zákon." Zeptejme se papeže, jestli to dělá:

"Papež má moc změnit doby, zrušit zákony a upustit od všeho, i od zásad Krista." (Decretal De Translat. Espicop. Cap.) To je pořádně arogantní, může dělat, co se mu zlíbí.

Židům 13,8: "Kristus je tentýž včera i dnes i na věky." Ježíš se nezměnil, tak proč by papežství mělo mít právo ke změně Božího zákona?

Co je tedy znamením šelmy? Znamení šelmy musí být znamení autority Římsko-katolické církve a tím je NEDĚLE. Co říkají její představitelé:

"Samozřejmě, Katolická církev tvrdí, že změna byla jejím činem [změna soboty na neděli] a tento čin je ZNAMENÍM její církevní moci a autority v náboženských záležitostech." (Kardinál Gibbons, Letter, Oct. 28, 1895), (zvýraznění přidáno). Takže Katolická církev tvrdí, že to je známkou její moci. Zde je další prohlášení:

"Neděle je znamením naší autority (…) církev je nad Biblí a toto přenesení zachovávání šabatu je dokladem této skutečnosti." (Catholic Record, 1. Září, 1923)

To je jako říct Bohu do tváře: "My, církev, máme moc změnit tvůj zákon. A razítko toho, že to můžeme udělat, naše pečeť, je to, že jsme změnili den bohoslužby."

Mimochodem, který den je v současnosti mezinárodním dnem bohoslužby? Neděle. V muslimských zemích je tím dnem pátek, ale v který den jsou obchody zavřené? V neděli. V Izraeli je tím dnem sobota, ale v který den jsou banky zavřené? V neděli. A ministr vnitra chce zavést neděli jako druhý den odpočinku.


(Znamení šelmy ... pokračování 2)

A co se svazkem církve a státu, který americká konstituce odděluje?

"Na své návštěvě Polska, papež Jan Pavel odsoudil nestřídmost, materialismus a odloučení církve od státu." (Time, 17. červen, 1991)


"Chci slyšet některé Američany, jak se postaví a vykřiknou: ‚Dejte nám spravedlnost, dejte nám slušnost, a do pekla s konstitucí.'" (The Catholic News, July 25, 1963)


Rehnquist, nejvyšší soudce Spojených států, říká: "Zeď odloučení mezi církví a státem je metaforou založenou na špatné historii." To je smutné prohlášení. "Metaforou, která se ukázala neužitečná coby průvodce soudnictví. Měla by být přímo a doslovně opuštěná."

Vidíme, že Spojené státy začínají mluvit jako drak.
"Jak se druhé století Listiny práv blíží konci, nejvyšší soud nově definuje, co bude náboženská svoboda znamenat ve třetím století. Nový přístup soudu pomáhá především konvenčním náboženstvím, zatímco ubližuje těm nekonvenčním." (St. Louis Post-Dispatch, oct. 29, 1991) Raději se přidejte nebo jinak… říká to tak?

Můžeme z toho všeho mít paradoxně radost, protože je to naplnění proroctví. Když se proroctví plní, máme důkaz, že to má Bůh pod kontrolou. A jak se to naplňuje, víme, že půjdeme brzo domů, a čím rychleji tím lépe. Nebude už slz ani pláče, už žádného zločinu, žádné smrti, žádného znásilnění, žádných hrozných věcí, které se dějí malým dětem, to vše pomine.

"Zdá se být jasné, že stát těmito zákony a pod sankcemi ze zákona nutí jedny, aby se zdrželi práce nebo odpočívali v neděli, v tento den kvůli většinovému názoru. Stát dělá pomocí zákona z neděle symbol respektu nebo věrnosti." (Soudce William O. Douglas)

Takže církev a stát budou spolupracovat a vydávat zákony, které budou ctít první šelmu. Kdo změnil sobotu na neděli? Římsko-katolická církev. Pokud vynutí neděli, koho budou ctít? Budou ctít Řím.


Sunday Times 7. Května, 1998: "Papež spustil tažení na záchranu neděle. Dává jasně najevo, že neděle nesmí být pracovní, jelikož musí být slavená jako den našeho Pána." Vydal celou encykliku, kde mimo jiné požaduje právní legislativu, která "respektuje jejich povinnost světit neděli."


(Znamení šelmy ... pokračování 3)

Požaduje civilní legislativu, která jim umožní zachovávat neděli. Nyní by měly Spojené státy říct: "Naše ústava to zakazuje, hrozně se omlouváme, pane papeži, ale církev a stát jsou oddělení, nemůžeme spolupůsobit."

Udělali to? Ne, zde je prohlášení… je tam Bush, hned potom, co se stal prezidentem. Přestřihl stuhu k tomuto novému muzeu - k tomuto římsko-katolickému muzeu za spousty milionů dollarů, a řekl:


"Nejlepší způsob, jak poctít papeže Jana Pavla II, skutečně jednoho z velkých mužů, je vzít jeho učení vážně, poslouchat jeho slova, a realizovat jeho slova a učení v Americe." (Viz video-přednáška dole) Nejvyšší úředník ve vládě říká: "Poslouchejme papeže." Je to odstraňování oddělení mezi církví a státem? Rozhodně. "To je výzva, kterou musíme přijmout." Mám s vámi problém, pane prezidente, mluvíte jako drak.

Naplňuje proroctví, to znamená, že už brzy půjdeme domů.

Zjev. 13,12: "Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy." Má moc, aby říkal národům a jednotlivcům, co mají dělat? Určitě, "… nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě," raději byste měli poslouchat tento systém, "… jejíž smrtelná rána byla vyléčena."

"Nespoutaná svoboda myšlení a otevřeně projevovat své myšlenky nespočívá v právech občanů a v žádném případě nemá být hodná přízně a podpory." (Papež Řehoř XVI.) Už vám není dovoleno říkat, co si myslíte - řekl papež Řehoř.

Začíná Amerika říkat tytéž věci? Neřekl prezident: "Ti, co říkají to a to a to jsou novými teroristy, raději neříkejte nic proti nám, nebo…" Neřekl to? Ano, říká tytéž věci.

"Pokud někdy katolíci získají dostatečnou většinu v této zemi, náboženská svoboda bude u konce." (Biskup ze St. Louis, 23. Listopadu, 1851)

Náboženská svoboda se rychle blíží ke konci. Nedělní zákon existoval i v minulosti: "Ve ctihodný den slunce ať úředníci a lidé pobývající ve městech odpočívají a ať jsou všechny dílny zavřené." To byl Konstantinův dekret, léta Páně 321. "Křesťané se nebudou požidovšťovat," to je fascinující část, víte, pokud svět vydá národní nedělní zákon a řekne: "Tady to máte, v neděli musí každý odpočívat," já řeknu ":Dobře, to je v pořádku, je mi to jedno, pro mne to je další den volna". Pokud řeknou: "Každý musí rovněž zachovávat středu, čtvrtek a pátek," řeknu: "Skvělé, můžu zůstat doma celá týden." Jenže v tomto zákoně je ještě něco jiného. Kromě toho nepracovat v neděli, říká: "Křesťané se nebudou požidovšťovat (nemohou zachovávat sobotu) a nebudou v sobotu nečinní…" Takže tento zákon mi má zabránit, abych poslouchal Boha. "… ale budou v tento pracovat, avšak den Páně budou obzvlášť ctít."

Totéž se stalo s faraonem. Faraon vydal dekret a Mojžíš přišel k faraonovi a řekl: "To se nestane." A faraon mu řekl: "Ty, Mojžíši, ty jsi přiměl lid, aby odpočíval." To slovo ‚odpočívat', které je ve Starém zákoně použito, je ‚šabat'. "Ty jsi přiměl lid ‚šabat', zachovávat šabat, říkám ti, do práce! Přidejte jim práci, nebude se pro ně sbírat sláma, ať pracují." Takže farao též vydal anti-sobotní zákon. Konstantin vydal současně pro-nedělní zákon (ten mi nevadí) i anti-sobotní zákon - a ten už mi vadí.

A nyní, co bylo Boží odpovědí na to, že faraon řekl, "budu vás nutit do práce v sobotní den," - co se stalo? Přišly rány a poradily si s ním. Bible říká, že na konci času budou rány, aby si poradily s touto mocností. Ty paralely jsou naprosto fantastické.

"Od času apoštolů až po Laodicejský koncil, kolem r. 364, pokračovalo zachovávání svátost židovské soboty, jak může být prokázáno mnohými autory. Ano, bez ohledu na dekret koncilu, který byl proti tomu." (‚Sunday a Sabbath', John Lea, p. 163) Takže raní křesťané ignorovali papežský dekret. Ano, raná církev zachovávala sobotu.


(Znamení šelmy ... pokračování 4)

Zde je zajímavý dekret vydaný první šelmou, tj. Římsko-katolickou církví. Na Tourské synodě, r. 1163, vydali následující dekret: "Biskupové a kněží, buďte pozorní a zakazujte pod trestem exkomunikace všem lidem, aby směle přijímali nebo alespoň pomáhali následovníkům této hereze," což bylo zachovávání soboty, to byl dekret proti Valdenským, kteří biblicky volili zachovávat sobotu Páně, a tak papež řekl: "Hereze, to se nestane." "Kdykoliv budou odhaleni, nebude se s nimi ani jednat za účelem kupování nebo prodávání…" Ups, takže první šelma vydala dekret, aby ti, kdo zachovávají sobotu, dostali ekonomický bojkot - žádné kupování nebo prodávání. "Za těchto podmínek odepření obvyklé podpory života, by snad mohli být donuceni činit pokání ze zla své cesty. Kdokoliv se odváží porušit toto nařízení, ať je exkomunikován jako spoluviník. Ať je jich uvězněno katolickými vládci tolik, kolik jenom jich může být nalezeno, a ať jsou potrestáni propadnutím všeho jejich majetku." To byl římsko-katolický dekret.

Nemůžete kupovat a prodávat, pokud pokračujete v zachovávání soboty, a my vám vezmeme všechno, co vlastníte. A poslouchali potom Valdenští? Ne, takže co bylo další věcí, která se udála? Král Ildenfonsus z Arragonu v důsledku toho vyhostil všechny Valdenské v r. 1194. A pak vyslal armádu a ti je zdecimovali, zabili je. Takže existoval nedělní zákon, v tom existoval zahrnutý anti-sobotní zákon a existoval dekret ‚žádné kupování a prodávání' a dekret smrti. To je to, co udělala první šelma.

Myslíte si, že druhá šelma by se mohla projevit jako ta první? Že ten obraz šelmy by mohl dělat tytéž věci? Právě tak to říká Harold Lindsell, editor Christianity Today:


"Všechny obchody, včetně benzínových stanic a restaurací by měly zavírat v neděli (…) sílou nařízení legislativy prostřednictvím řádně zvolených představitelů lidu." Takže požadují naprosto stejnou věc.
Bible předpovídá příchod konfederace náboženství snažící se v Americe sjednotit církev a stát. A lidé musí být vyburcováni k náboženské horlivosti vylitím ducha spolu se znameními a divy, které je přesvědčí, že Bůh je s tímto hnutím. Dává to smysl? Myslím, že je to děsivé.

Takže přicházející krize bude podobná té, která byla za dnů Daniele. Babylonský král, mocný světový vůdce, zřídil padělaný obraz a nutil k uctívání v rozporu s Božím přikázáním. Tři židovští mládenci se odmítli poklonit tomuto obrazu a měli problém. Daniel 3,15 říká, jak tento náboženský obřad byl proveden. "… v čase, kdy uslyšíte hrát," co to říká? Všechen druh hudby. "Jestlipak jste teď připraveni a padnete a budete se klanět té soše, kterou jsem vyrobil, velmi dobře. Ale jestli se klanět nebudete, v tu hodinu budete uvrženi doprostřed rozpálené ohnivé pece."

Myslíte si, že hudba může být důležitá v burcování náboženské horlivosti? Co s těmi všemi druhy hudby? Co by to mohlo obsahovat? Obsahovalo to lehkou popovou hudbu, obsahovalo by to - pro ty, kteří to milují - nádhernou operní hudbu, obsahovalo by to heavy rock, obsahovalo by to všechny druhy, nemyslíte? Pokud lidé přijmou náboženskou horlivost, je to jedno. Hudba sehraje velmi prominentní úlohu. Věděli jste, že Bible to opakuje třikrát, jako kdyby se Pán opravdu snažil něco říct.

Podívejme se (viz video dole), co se stalo, když papež navštívil St. Louis a mládež plnila sál. Byli tam dva mladí mniši, myslím, že vypadají jako Františkáni podle jejich oděvu, řekli: "Konečně máme jednotu, jednotu, mír, mír na zemi." Co říká Bible? Když začnou říkat "pokoj, pokoj," pak máme problém. Potom, jakmile papež vstoupí dovnitř, uvidíte mladé hysterické lidi, jsou tam použity všechny druhy hudby, aby uspokojily hlad jejich duší. Od nádherné sborové hudby ekumenických sborů všech náboženství zpívajících společně, po pop music s rukama nahoře a s jeptiškami mávajícími rukama společně s mládeží. Heavy rock od DC talk a kapely jako ta, když vchází papež. Pak máme tančení v Pánu a všechny tyto věci. A římsko-katolický kněz mluví k jednomu z DJ a reportér se ptá toho kněze: "Myslíte si, že v té hlasité hudbě je nějaké náboženství?" A ten kněz říká: "Samozřejmě, Bůh je ve všech skvělých hudebních směrech světa, skvělá hudba reformace a tato hudba, no, mladí lidé tomu rozumí, to stačí." Dobře, podívejme se a uvidíme, co se děje. Mniši: "Bylo to skvělé, bylo to skvělé, bylo to vzrušení z míru, jednoty, míru, lásky a jednoty." Žena u mikrofonu: "Přijdou všechny národy. A pokloní se před tebou, ó Pane." (Viz video dole). Na videu je vidět přicházet představitele některých národů. Jen ukázka. Přišlo tam reprezentativní zastoupení všech národů ze všech stran a poklonilo se papeži.


Závěrem

Takže svět je připraven přijmout jeho autoritu. Bible říká Řím. 6,16: "Což nevíte, že komu se propůjčujete jako otroci k poslušnosti, koho posloucháte, toho jste otroky: buď hříchu, který vede k smrti, nebo poslušnosti, která vede ke spravedlnosti?"

Takže pokud posloucháme tento systém, posloucháme zákony, které si prosadí papežství. Prezident Spojených států říká: "Jak prohlásíte, budeme poslouchat." Musíme to zavést ve Spojených státech, církev se dožaduje právních předpisů týkajících se zákona Božího.

Ale Ježíš říká: "Pojďte a následujte mne." A to je teď základ 13. kapitoly Zjevení, která popisuje dvě politické mocnosti, které v podstatě ovládají svět na konci času. Jedna je středověká totalitní katolická, druhá nyní představuje protestantismus a dělá přesně to, co žádá první
šelma. Změnil se protestantismus úplně? Nebo byl protestantismus úplně infiltrován?

To je dobrá otázka, které je třeba věnovat celou přednášku, abychom zjistili odpověď, zda velcí protestantští kazatelé jsou skutečně těmi, kterými říkají, že jsou. Rovněž se budeme muset podívat na oheň vylití ducha ‚božího', který zaplavuje nejenom Spojené státy, ale celý svět prostřednictvím médií.

Jak poznat pravost či klam? Naším kritériem musí být Slovo Boží, to je vše, co máme. K tomu doporučujeme některé video-přednášky, jako: "Aby všichni byli jedno" a "Cizí oheň". (Viz odkazy dole) Uvidíme, že Bůh předpověděl 100%, co se bude dít na této planetě a to je důvod, proč mohu pozvednout hlavu a mít radost, protože Bůh to má pod kontrolou. Ježíš bude konečným vítězem.
Odkazy k danému tématu:


Videopřednáška "Dvě šelmy se stávají přáteli"Videopřednáška na YouTube k Zjev.13: "Dvě šelmy se stávají přáteli", Prof. Dr. Walter Veith
Videopřednáška "Cizí oheň"Videopřednáška na YouTube k Zjev.13: "Cizí oheň", Prof. Dr. Walter Veith
Videopřednáška "Aby všichni byli jedno"Videopřednáška na YouTube k Zjev.13: "Aby všichni byli jedno", Prof. Dr. Walter Veith


K dané tématice doporučujeme knihu od
Ellen Gould Whiteové:
Velké drama věků.
K zakoupení v některých internetových knihkupectvích.

                                           nahoru
... zpět na předchozí stranu