"Již více času nebude."
(Zj 10,6)
Bible a zdraví

"... Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji."
(Ex 15,26)               


"Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá."
(Ježíš, Mt 7,14)Návštěvní kniha
Kontakt
bibleazdravi@o2active.cz

Jste . návštěvník


Malý kurz Bible
Apokalypsa - kniha ZjeveníČíslo 666
Volně zpracováno a často citováno podle knihy Ranka Stefanovice
"ZJEVENÍ JANOVO - průvodce knihou Zjevení".


Zj 13,18:(Bible21)"Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666."

Dan 12,10:(Bible21)"Mnozí budou čištěni, běleni a tříbeni. Zlí lidé budou i nadále zlí a nikdo z nich neporozumí. Moudří však porozumějí."

Zjevení 13. kapitola končí výzvou čtenáři, aby spočítal číslo šelmy, což je 666. Je k tomu však zapotřebí moudrost a porozumění. Nejde zde o vysoký IQ, ale o nadpřirozenou schopnost rozeznání propůjčenou Duchem svatým.

Odkaz na moudrost a porozumění ve Zj 13,18 jasně odkazuje na Dan 12. Zde je Danielovi přikázáno zapečetit knihu - tedy tu část, která popisuje pronásledování Božího lidu - až do doby konce, kdy bude rozpečetěna. Moudří proroctvím porozumějí a budou "čištěni a běleni a tříbeni, zatímco ničemové budou jednat ničemně a žádní ničemové nic nepochopí" (Dan 12,10).

Zj 13,18 navazuje na tento text z Daniela. Boží lid doby konce bude potřebovat Bohem propůjčenou moudrost, aby rozpoznal zrádný charakter šelmy a byl uchráněn před jejími svody doby konce (viz Zj 17,9).

Zj 17,9:(Bible21)"Zde je zapotřebí moudré mysli: Těch sedm hlav je sedm hor, na kterých ta žena sedí. Je také sedm králů..."

Avšak všichni ti, kdo tuto moudrost postrádají, se na konci času stanou oběťmi klamu (srov. 2Te 2,10-12; Zj 13,8).

2Te 2,10-12:(Bible21)"Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži."

Zj 13,8:(Bible21)"Budou se jí (šelmě) klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka."


Vicarius Filii Dei

V dějinách křesťanství bylo učiněno mnoho pokusů stanovit, kdo se skrývá za číslem 666. Populární metodou bylo využití gematrie, což je způsob výkladu, ve kterém jsou písmena abecedy spojena s čísly. Ještě přid vynalezením arabských číslic měla hebrejská, řecká i římská písmena určitou numerickou hodnotu. Například A se rovnalo 1, B znamenalo 2, C pak 3 atd. Při použití gematrie tak byla sečtena číselná hodnota určitého jména nebo titulu člověka, aby celkový součet dal číslo 666. Výsledkem této snahy bylo mnoho různých návrhů. Téměř každá generace křesťanů našla číslo 666 ve jménech lidí své doby.

V 17. století aplikoval známý německý učenec Andreas Helwig číselné hodnoty čísla 666 na latinský nápis vicarius filii dei (původně psáno Vicarivs Filii Dei, česky Zástupce Syna Božího), který pokládal za papežský titul.


Uriah Smith zpopularizoval tento pohled mezi adventisty svým komentářem ke knize Zjevení a ještě dodal, že titul je napsán na papežské koruně. Je zajímavé, že Ellen Whiteová při výkladu čísla 666 ve svých rukopisech nikdy neodkazovala na titul "vicarius filii dei", přestože jasně ztotožnila šelmu ve Zjevení a její číslo s papežstvím.

Odkazovat na latinský výraz vicarius filii dei ve spojení s číslem 666 je problematické z několika důvodů. Zaprvé, navzdory mnoha prohlášením neexistuje žádný důkaz, že by se tato věta někdy objevila na papežské tiáře nebo mitře. Přestože v minulosti byli někteří papežové označováni titulem "vicarius filii dei", neexistuje žádný důkaz, že by to někdy byl oficiální papežský titul. Zadruhé, nikde v knize Zjevení se gematrie nepoužívá jako výkladová metoda. Čísla ve Zjevení mají často symbolický význam. Například v následujícím textu (Zj 14,3) je skupina 144 000 popsána jako ti, kteří mají na čele Boží jméno. Proto nás text nevyzývá k matematickému výpočtu, ale vede nás ke snaze o duchovní porozumění jménu šelmy.

Zatřetí, text neříká, v jakém jazyce je jméno šelmy zapsáno. Pokud má ve Zjevení jméno zvláštní význam, zpravidla se uvede i jazyk, v jakém je zapsáno - "v hebrejštině" (Zj 9,11; 16,16) nebo "v řečtině" (Zj 9,11). Latina se v knize Zjevení nepoužívá a navíc v textu není ani náznak, že by se číslo 666 mělo počítat v tomto jazyce. Pokud by mělo být jméno šelmy rozluštěno použitím numerické hodnoty písmen, pak by v textu byl uveden jazyk, v jakém počítat. Tak tomu je ve všech ostatních případech v knize.

Začtvrté, Zj 13 jasně ukazuje, že číslo 666 je spojeno výhradně s dobou konce. Číslo je ztotožněno se šelmou z moře po uzdravení její smrtelné rány. V poslední době šelma podobná beránkovi způsobí, že obyvatelé země přijmou cejch šelmy z moře, který tvoří její jméno nebo číslo. Boží lid je vyzýván, aby zjistil význam toho čísla, aby pochopil skutečnou podstatu šelmy a vyhnul se jejím svodům. Použití čísla 666 na konkrétní postavy dějin nebo na středověký latinský nápis vicarius filii dei neodpovídá kontextu poslední doby, kdy ti, kdo se klanějí šelmě, obdrží její cejch.


Význam čísla 666

Co tedy znamená číslo 666? Zjevení říká, že 666 je číslo člověka. Řecký výraz arithmos anthropú lze přeložit jako "číslo člověka" nebo "číslo lidství". Je zřejmé, že druhý výraz je v tomto případě přesnější. Podobně jako ve Zj 21,17. kde metron anthropú jasně znamená "lidskou míru".Šelma ve Zj 13 neodkazuje na určitou osobu, která se objeví během poslední doby, kapitola spíše naráží na nábožensko-politický systém oponující Bohu.

Nejlepší způsob, jak pochopit symboliku čísla 666, je vnímat toto číslo z duchovní perspektivy. Sedm je v Bibli božské číslo, které vyjadřuje Boží dokonalost. Mít o jedno méně než sedm, tedy šest, představuje lidstvo nedosahující božské dokonalosti. Lidé byli stvořeni šestý den, což je den před ukončením celého sedmidenního týdne. Lidé vnímají význam čísla sedm pouze tehdy, pokud Boha uznají za svého Stvořitele a Vykupitele.

Proto číslo 666 poukazuje na lidstvo oddělené od Boha. Takové chápání je dále potvrzeno v 1Kr 10,14, jediném dalším biblickém textu, ve kterém je zmínka o čísle 666. Uvádí se zde, že roční příjem krále Šalomouna bylo 666 talentů zlata. Král Šalomoun býval věrný Bohu. Hned po svém nástupu na trůn se však od Boha odvrátil a začal shromažďovat uvnitř svého paláce zlato, rozmnožovat počet válečných vozů a jezdců a také se oženil s mnoha cizími ženami. To bylo jasné porušení Božích příkazů pro izraelské krále, jak je zaznamenává Dt 17,17.17. Smyslem
tohoto ustanovení bylo uchránit izraelské krále před pýchou a vyvyšováním se nad své bratry (Dt 17,20).

Neuposlechnutím těchto Božích příkazů se král Šalomoun zcela odvrátil od Boha, jeho nitro naplnila pýcha a domýšlivost, začal uctívat obrazy jiných bohů a odváděl celý národ od Boha. Proto se číslo 666 stalo souhrnem všech úspěchů a významných činů vykonaných bez Boha. Šalomoun přisuzoval zásluhy za všechny své úspěchy sobě, ne Bohu. I chrám, který postavil k Boží slávě, se stal symbolem jeho pýchy a domýšlivosti.

Ve světle tohoto starozákonního příběhu ukazuje číslo šelmy ve Zj 13 na lidský systém, který se odvrátil od Boha je ve službách satana. Tento vzbouřený systém odporuje Bohu, vyvyšuje se nad něj a nárokuje si tituly patřící pouze Bohu. Vyžaduje uctívání lidí namísto Krista (Zj 13,6-8; srov. 2Te 2,4). Již dříve jsme se zmínili o tom, že se jedná o jasný odkaz na odpadlé křesťanství, které, stejně jako Šalomoun, bylo kdysi věrné Bohu, ale pak se od něj odvrátilo. A stejně jako Šalomoun, bude tento systém v poslední době odvádět lidi od Boha na satanovu stranu a bude pronásledovat ty, kdo zůstanou Bohu věrní a budou zachovávat jeho přikázání (Zj 13,15).

Zj 13,15:(Bible21)"Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli."


Číslo Babylonu

Je důležité, že číslo 666 dává do souvislosti šelmu z moře, šelmu podobnou beránkovi a draka. Číslo 666 se skládá z trojité šestky, což v řečtině zní hexakosioi hexakonta hex. Tato trojnásobná šestka (řecky hex) označuje satanský trojjediný spolek - draka, šelmu z moře a šelmu ze země - jako napodobení Boží Trojice, o které mluví Zj 1,4-6. Tato satanská trojice zahrnuje také náboženský systém doby konce, zvaný Babylon. Jeho jméno pochází od starověkého Babylonu, který byl podle Starého zákona pozemskou mocností, jež stála v opozici vůči víře v pravého Boha a snažila se ovládnout svět. Už id svého počátku byl Babylon ztělesněním bezbožné mocnosti odporující Bohu. V Iz 14,12-14 je král Babylonu symbolem Lucifera a jeho jednání.

Význam čísla 666 spočívá také ve skutečnosti, že šestka je číslo Babylonu. Matematická soustava starověkého Babylonu byla založena na šestkovém systému, který rozděloval čísla po šesti a šedesáti. Stále používáme šedesátkovou sopustavu (babylonský systém) při měření úhlů (90, 180 a 360 stupňů) a času (šedesát sekund, šedesát minut a dvacet čtyři hodin). Navíc mělo číslo šest v Babylonu náboženský význam - jednalo se o číslo nejvyššího z bohů babylonského pantheonu. To vysvětluje, proč byla socha krále Nebúkadnesara šedesát loket vysoká a šest loket široká (Da 3,1).

Mnoho z toho, o čem píše Jan ve Zj 13,14-18, odráží Da 3, kde Nebúkadnesar požadoval, aby se lidé poklonili před sochou: obraz, číslo šest, klanění se soše, hrozba smrti a
univerzální charakter scény (Da 3,1-6). Ukazuje se, že Da 3 je starozákonnímpozadím scény ve Zj 13,14-18. Zj 13 nám říká, že příběh Da 3 se bude na konci času opakovat v celosvětovém měřítku. Lidé se musejí sami rozhodnoput, zda uctívat obraz, nebo zůstat věrní Bohu.

Toto je kontext, který určuje teologický význam čísla 666 ve Zjevení jako babylonského čísla - čísla vzbouřeného lidstva. Toto číslo ukazuje na systém, který v poslední době bude lidi nutit stranit satanovi a klanět se šelmě, které se již zahojila rána. Všichni, kdo obdrží cejch šelmy, se stavějí na stranu systému, jenž tak jako starý Babylon vyvyšuje sebe nad Boha a snaží se převzít Boží místo v tomto světě (srov. 2Te 2,3.4).

2Te 2,3.4:(Bible21)"Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha! "

Ale tento systém není nic víc než lidská instituce napodobující Boha, nemá však božské vlastnosti. Boží poselství určené tomuto systému je stejné jako to, jež zaznělo ve Starém zákoně Týrskému králi, který se prohlašoval za Boha: "Jsi člověk, ne Bůh." (Ez 28,9) Takto rozpoznat tuto antikristovskou mocnost a systém doby konce vyžaduje Bohem danou moudrost a pochopení, ne intelektuální chytrost a schopnost počítat.
Odkazy k danému tématu:


K dané tématice doporučujemeRanko Stefanovic:
Zjevení Janovo
- průvodce knihou Zjevení


Ellen Gould Whiteové:
Velké drama věků
- Vývoj křesťanství a vize budoucnosti                                           nahoru
... zpět na předchozí stranu