"Již více času nebude."
(Zj 10,6)
Bible a zdraví

"... Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji."
(Ex 15,26)               


"Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá."
(Ježíš, Mt 7,14)Návštěvní kniha
Kontakt
bibleazdravi@o2active.cz

Jste . návštěvník


Malý kurz Bible
Poslední film planety Země


Téměř doslovný přepis přednášky pastora Ivora Myerse z roku 2011.
(Tuto video-přednášku v angličtině s českými titulky najdete ZDE)

Upozornění: Klíčem pro pochopení této přednášky jsou určité znalosti biblických pravd, proroctví a souvislostí, které kazatel Ivor Myers u svých posluchačů předpokládá a proto je nerozvádí a nevykládá. Jako minimum k tomu doporučujeme obeznámení alespoň s prvními tématy, uvedenými v seznamu tohoto kurzu nad tématem "Apokalypsa: Sedm dopisů".


Podle proroctví se před návratem Krista tisíce lidí obrátí k Bohu v jediném dni a to na základě hlásání tzv. "Trojandělského poselství".

Je-li řeč o Trojandělském poselství, vybaví se nám témata jako znamení šelmy, Boží pečeť, proroctví 2300 večerů a jiter, proroctví o 70-ti týdnech-let, proroctví 1260 let, pád Lucifera z nebe, Milénium, očištění země ohněm a Nová země..... vlastně celé téma Velkého sporu mezi Kristem a satanem.

Zkusme si celou tuto biblickou historii ve stručnosti shrnout a představit jako Poslední film planety Země - podobně, jak bude podle proroctví jednou všem lidem promítnut v průběhu Božího soudu.

Jde o to, abychom získali ve stručnosti ucelený přehled o Božím plánu záchrany lidstva, jak je představen v Bibli.
Abychom dokázali druhým lidem představit toto zachraňující poselství, podobně, jako když někomu vyprávíme obsah zajímavého filmu.

Tak tedy začínáme sledovat film.Vznik vzpoury

V knize Ezechiel 28. kapitole začíná náš příběh andělem Luciferem. Je tu popsán jako cherub ochránce (zakrývající). Abychom porozuměli, co to znamená, musíme se podívat do knihy Exodus ve Starém zákoně, kde ve 25. kapitole Bible popisuje stavbu, kterou měl Mojžíš postavit na základě Bohem daných pokynů.

Tato stavba se jmenuje Svatyně. Uvnitř je místo zvané Svatyně svatých, které bylo obrazem Božího trůnního sálu v nebi. V trůnním sále bylo něco, čemu se říká Truhla smlouvy. V ní byl uložen Boží zákon, napsaný "Božím prstem" na kamenných deskách. Na ní byla Slitovnice, která symbolizuje Boží lásku a milost. Co nám to má říct? Boží trůn v nebi je postaven na základě Božího zákona a milosrdenství. Po obou stranách Truhly byli dva andělé, kterým se říkalo andělé-ochránci. Slovo "Cover" znamená bránit nebo chránit.

Co nám to říká o Luciferovi? Luciferovým úkolem v nebi bylo ochraňovat a bránit Boží zákon. Lucifer se tedy nacházel v Boží bezprostřední blízkosti. Měl chránit svatost
tohoto zákona, protože to byl základ Boží vlády. Bible nám v Ezechielovi 28. kapitole říká, že Lucifer byl dokonalý, "než se v něm našla nepravost". Nepravost je podle Bible hřích a hřích je přestoupení zákona. Tak že Lucifer, který měl střežit Boží zákon se nakonec obrací proti zákonu a tak se stalo, že první válka, která kdy vypukla, byla kvůli Božímu zákonu. Otázka je proč?

Bible nás informuje, že Lucifer s sebou strhl třetinu andělů. Jak je to možné? Přišel snad za nimi a řekl: "Hej andělé, chtěli byste se přidat do klubu zlých?" Jasně že ne! To by nebyl podvod. Izaiáš 14. kapitola nám říká, že Lucifer prohlašoval: "Mohu být jako" nebo "Budu jako Nejvyšší." Co vlastně říkal? Být jako Nejvyšší znamená být tak spravedlivý jako On, svatý jako On. Lucifer říkal: "Mohu být stejně svatý jako Bůh, i bez nějakého zákona, který by mi říkal jak na to."

Slyšeli jste už někdy takový argument, že nepotřebujeme zákon k tomu, abychom byli jako Bůh? Tohle je argument názoru sebeospravedlnění. To je to, co stáhlo třetinu andělů z nebe. Lucifer neřekl "Hej, chci být zlý". Řekl, že existují i jiné způsoby k dosažení svatosti, než být poslušný Bohu.

Tak vznikla vzpoura! Bible nám říká, že Lucifer a jeho andělé byli z nebe vyhnáni.


Bůh to musel řešit

Proč nebyl Lucifer souzen (a zničen) okamžitě?

V 5.knize Mojžíšově, kap. 19, verších 16-19 Bible stanovuje určité pravidlo, které bylo dáno Mojžíšovi a dětem Izraele. Kdykoli nastala rozepře mezi dvěma stranami, musela tam být třetí strana, která měla soudit ty dvě. Jen tak to může být spravedlivé.

Vezměme to samé pravidlo pro náš příběh odehrávající se v nebi. Když se Lucifer a jeho andělé vzbouřili, kolik zainteresovaných stran je teď v nebi? Dvě. Bůh s jeho anděly a ďábel s jeho anděly. Je to tvrzení proti tvrzení - pat. Ďábel obviňuje Boha a kdyby si teď Bůh sedl na soudní stolici a začal satana soudit, bylo by to pro ďábla příliš nespravedlivé.

Je to jako kdybyste mě chtěli vy postavit před soud a já řekl: "Dobře, ale já budu soudce." Tak že v knize Ezechiel, v místě, kde Bůh hovoří o vyhnání Lucifera, je psáno, že mu Bůh říká: "Svrhnu tě na zem, před krále, aby se na tebe dívali". Toto vyjádření se zdá být synonymem k souzení, soudu.
Můžeme si docela představit, jak se Lucifer dumavě škrábe na hlavě a říká: "Koho asi seženeš, aby mě soudil? Uniklo ti, že celé nebe je rozdělené na dva tábory?" Máme zde otázku: "Kdo je tím soudcem, tou třetí stranou, kterou Bůh použije k souzení Lucifera?" Je to člověk, vy, já.

Je tu něco, co bychom měli vědět o výběru soudce (poroty).

Když se vybírá porota, zvolí se lidé, kteří mají minimální nebo žádné informace z první ruky o zločinu. V jaké pozici bylo lidstvo, když se Lucifer vzepřel? Ještě jsme ani nebyli stvořeni.
Soudce (každý člen poroty) také musí být zákony dodržující občan. A my víme, že Adam a Eva byli stvořeni s Božím zákonem vepsaným v jejich srdcích.
Za třetí - soudce musí být schopen rozeznat mezi správným a špatným a nesmí se nechat ovlivňovat veřejným míněním.

V 1.Korintským 6 je psáno: "Cožpak nevíte, že budeme soudit anděly?" My jsme ti králové, které Bůh stvořil také proto, abychom byli soudci.


Boží šablona či GPS pro jeho lid

Lucifer vidí stvoření lidstva a pomyslí si: "Tohle jsou ti, kteří mě budou soudit? Hm, co budu dělat? Co budu dělat?" Kdybyste vy měli přístup k soudci, který má váš osud ve svých rukách, co byste dělali? Uplatili toho soudce. Satan přichází do zahrady Eden a říká: "Hej Evo, chceš být evo..lucionistka?" (angl. Eve-Evil-zlá) Ne, ne, ne. Říká: "Evo, můžeš být jako Bůh ... Je vám to povědomé? Je to to samé, co řekl andělům.

Sledujme dál náš film. Adam a Eva zhřeší a tak jsou diskvalifikováni z poroty (jsou nezpůsobilí). Ježíš přichází do zahrady a dává jim příslib. Drazí, můžeme si být 100% jisti, že evangelium bylo dáno k tomu, aby vrátilo lidstvo do podoby spolehlivých soudců, kteří dobře znají rozdíl mezi dobrým a zlým, a kteří jsou zákony dodržující občané.

Teď náš film trochu přetočíme dopředu.

Podívejme se do kihy Exodus, kde vidíme, jak si Bůh povolává národ ze zajetí. Kdo je tím národem? Izraelci.

Přemýšlejme. Když se Lucifer v nebi proti Bohu vzbouřil, co se mu nelíbilo? Boží cesta, Boží způsob vlády. Žalm 77 říká: "Tvá cesta ó Bože je ve svatyni." Tak že, když se Lucifer vzbouřil proti nebeské svatyni, vzbouřil se vlastně proti Jeho cestě, způsobu Jeho vlády.


Když Bůh povolává Izraelský národ a chystá se jej použít jako svůj vyvolený národ, který má světu přinést spasení, dává jim něco výjimečného. Dává jim model nebeské svatyně. Mohli bychom ho nazvat šablona, nebo Boží G-P-S (Evan'G'elijní 'P'lán 'S'pasení). "Tvá cesta ó Bože je ve svatyni". Když hledáte cestu, to znamená, že jste ztraceni. Bůh se podívá dolů na Izrael a říká: "Dám ti výjimečný dar. A uvnitř tohoto daru je cesta. Chci vás použít k tomu, abyste vzali tuto cestu, tuto GPS, do celého světa."

Teď už začínáme chápat, jak se nyní satan musel cítit, když viděl model toho, co bylo v nebi, na zemi. Uvažoval: "Tohle je věc, která má vést všechny lidi ke spáse... Nenávidíme to. Zničíme to a zničíme i všechny ty, kteří to vlastní! Nemůžeme nechat jít tuto pravdu do celého světa."


Šablona a plán spasení

Co je tedy tou šablonou a jak to s plánem spasení souvisí?Podívejme se na náčrt svatyně:

Když jste vešli na nádvoří, mohli jste vidět dva kusy vybavení - byl to obětní oltář (ten úplně dole) a to druhé bylo umyvadlo. Na obětním oltáři se obětovala zvířata. Symbolizovalo to oběť Ježíše Krista. V umyvadle si potom kněz umyl nohy a ruce - v evangeliu to symbolizuje křest.

Jdete dál a vpravo vidíte stůl předložení s chleby - symbol Božího slova. "Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst." Uprostřed vidíme kadidlový oltář - symbol na naše modlitby. A sedmiramenný svícen představuje Ducha svatého a hlavně naše svědectví skrze Ducha svatého. "Vy jste světlo světa. Nemůže být ukryto město ležící na hoře." Je to naše svědectví druhým.

A potom se dostanete do Svatyně svatých a tam byla Truhla smlouvy. Takhle vypadá naše šablona. Pamatujme si tento obraz, mějme ho v duchu stále před očima.

Jak je možné, že tato svatyně je Evangelijní Plán Spasení? Pokud bychom šli podél vnějších hran vybavení svatyně - viz obrázek - vytvořili bychom kříž. Amen.Šablona v historii Božího lidu

Dokážete si představit, že 3000 let před tím, než přichází Ježíš na scénu, Svatyně předpovídá, že Ježíš zemře na kříži za naše hříchy?! Ježíš říká: "Já jsem cesta, pravda i život". Nejen to. Když se podíváte na svatyni, objevíte ještě něco zajímavého. V každém místě, kde je kus vybavení, byl Kristus raněn. Přibit nalevé ruce, přibit na pravé ruce, trnová koruna na jeho hlavě, puklo mu srdce, hřeby v nohách. Pak je bodnut do boku a vytekla z něho krev a voda.

Bůh vyvádí z otroctví svůj lid pomocí tohoto plánu - vždy znovu a znovu. Třeba Izraelský národ. Když byli vyvedeni ze zajetí, bylo jim řečeno, aby jako první věc, co udělají, obětovali a potřeli veřeje krví. Které vybavení ze svatyně? Obětní oltář. To je Exodus 12. V Exodu 14 jsou na cestě ke svobodě a když farao řekne: "Co jsem to udělal? Rozmyslel jsem si to. Přiveďte je zpátky!" - co udělá Bůh? Nechá rozestoupit Rudé moře. Kde jsme teď ve svatyni? To je umyvadlo. Křest. Potom, co se dostanou na druhou stranu, v Exodu 16, říkají: "Máme hlad!" A Bůh nechá pršet manu. A potom, Exodus 19, jim Bůh říká: "Vy jste můj vyvolený poklad, světlo světu, můj lid, království kněžské,
skrze který přinesu na zem spasení. Vidíme, že jim ve skutečnosti přináší sedmiramenný svícen. V té samé kapitole, Exodus 19, Bůh říká: "Mojžíši, řekneš lidu, aby strávili tři dny přípravou svého srdce na setkání se mnou. Proč? Protože v Exodu 20 Bůh sestupuje na zem a předává jim Desatero (obsah Truhly smlouvy).

Podívejme se ještě na pár jiných věcí. Ježíš je narozen v jeslích, mezi zvířaty. Můžeme říct, že byl narozen na obětním oltáři. Je pokřtěn ve třiceti letech, to je umyvadlo. Potom je veden na poušť, kde byl pokoušen. První pokušení? Proměň tyto kameny v chléb. Druhé pokušení? Skoč z tohoto útesu dolů a vyšli k Bohu troufalou modlitbu. Třetí pokušení? Vím, že jsi přišel pro svůj lid, svůj sedmiramenný svícen - pokloň se mi a já ti tvůj lid dám. Ježíš všechna tři pokušení překonává a pokračuje hlásáním zákona spojeného s Boží milostí.

Nebo to můžeme obrátit. Ježíš opustil nebe, svůj trůn, žil život naplněný modlitbou, žil život na základě Božího slova, byl světlem pro své okolí. Byl pokřtěn a pak ukřižován.


Šablona představuje plán spasení

Měli bychom znát tuto šablonu, vzor. Je to plán spasení, něco, co okolní svět nechápe. Takže teď vím, že pokud chci být spasen, je tu určitý proces. První musím přijmout Krista (jeho Oběť). A pokud opravdově přijmu Ježíše, budu pokřtěn. A pokud jsem opravdově pokřtěn a následuji Krista, potom budu studovat Boží slovo, budu se modlit a budu svědčit druhým. A když toto všechno bude platit, když se budeme dělit se svými přáteli o cestě spasení, zavede nás to nakonec k Božímu trůnu v Božím království.

Ďábel nenávidí tento plán spasení. Celý Starý zákon je o tom, jak se satan snaží zničit ty, kteří vlastní tuto šablonu a snaží se zničit samotnou šablonu.

Můžeme si to představit i takto. Ta šablona je jako fotbalový míč (amer. fotbal). Bůh dává míč Izraelskému lidu a říká: "Vemte ho a dostaňte ho na druhý konec hřiště." Izraelský tým běží s tímhle míčem, ale začne se Bohu vzpírat. A jsou tak tvrdohlaví, že skončí v Babylónském zajetí. Ale co se stane?

Je nám představeno první ze tří časových proroctví z knihy Daniel. (Mimochodem - stále sledujeme "poslední film země".)
První proroctví je 70-týdenní proroctví. Bůh tímto proroctvím Izraeli říká: "Izraeli, Ten, na kterého ukazuje svatyně, přijde za 70 týdnů. Jestliže nebudete připraveni Ho přijmout, pokud budete pokračovat ve své vzpouře, vezmu ten míč (tu šablonu) od vás a dám ho někomu jinému." A jak to nakonec bylo? Ježíš přichází a Izrael Krista nepřijímá. Vzpomeňme co se stalo, když umíral? Chrámová opona se roztrhla na dvě části. Mělo to znamenat konec pozemské šablony. Ježíš po svém vzkříšení vystupuje do nebe, do nebeské svatyně a ta šablona, ten míč je fyzickým Izraelem předán duchovnímu Izraeli.

Právě jsme prošli celým Starým zákonem. Bůh duchovnímu Izraeli dává dar jazyků, aby mohli nést tuto zprávu o nebeské svatyni a nebeském Veleknězi do celého světa. A Izrael běží na druhou stranu hřiště a nic je nemůže zastavit. Satan říká: "Musím je zastavit!" Co udělá? Nechá povstat fyzický Izrael, aby útočil na duchovní Izrael. A potom nechá vzniknout fyzický Řím, aby útočil na duchovní Izrael, ale zjišťuje, že pokaždé, když křesťan umírá, tak se to otáčí proti němu, protože jejich semínko se akorát tak množí.
Takže říká: "Změním svoji taktiku."


Snaha zničit šablonu

To nás přivádí k druhému ze tří časových proroctví knihy Daniel: Proroctví 1260 let. Toto proroctví jednoduše říká, že povstane mocnost zvaná "Malý roh" a tenhle Malý roh se bude snažit pošlapat šablonu. Jak satan použije tuto mocnost, Malý roh, tuto falešnou duchovní mocnost, aby pošlapal Boží svatyni?

Je to velice jednoduché. Podívejme se znovu na náš obrázek - schéma svatyně. Co se dělo v době temna - to je v době proroctví 1260 let? Církev pošlapala veškeré pravdy, které se dozvídáme ze svatyně.

Obětní oltář, který symbolizoval Boží oběť, byl pošlapán a nahrazen učením zvaným odpustky. Kristova oběť není dostatečná k tvému vykoupení z hříchu, musíš si kupovat odpustky. Účinnost Kristovy Oběti byla pošlapána a namísto toho bylo určeno něco jiného. A co to umyvadlo, které symbolizuje křest? Církev za doby temna řekla: "Nahradíme ho kropením dětí." Namísto opravdového křtu, který zahrnuje vyznání hříchů a lítost.

Neudělali jen to. Chtějí celou svatyni. Takže řekli: "Stůl předložení, který symbolizuje Boží slovo? Člověče, nedokážeš sám pochopit Boží slovo. Jedině kněz ti to může vysvětlit." A řekli: "Tradice církve je důležitější než Slovo Boží." A nejen to - sáhli až ke kadidlovému oltáři, který symbolizuje modlitbu. Řekli: "Nemůžeš se modlit k Bohu. Můžeš k Bohu přistupovat jedině skrze kněze." Dokonce vymysleli dvojitou místnost, rozdělenou závěsem (viz svatyně a Svatyně svatých) - s jedním člověkem sedícím na místě Božím, naslouchajícím vyznání jiných. Zašehli takové církevní světlo, že to vytvořilo dobu temna.

A potom sáhli až do Svatyně svatých! Vzali Boží zákon, vytáhli z něho sedmý den - sobotu, pošlapali ji a na její místo vložili první den - neděli.


Obnova šablony

Jak na to reagoval Bůh? (Stále sledujeme poslední film země...)
V knize Daniel bylo ještě třetí časové proroctví, zvané 2300 večerů a jiter. Toto proroctví říkalo, že na konci 2300 let, což je mimochodem rok 1844, bude svatyně očištěna. V některých překladech Bible je psáno, že bude "obnovena". Sledujme, co Bůh začal dělat. Po dobu posledních pětiset let začal obnovovat všechny pravdy, které byly pošlapány v průběhu doby temna.

Začíná reformace. Je tu jistý Jan Viklef, který se dostává na scénu ve 14. století. Jan Viklef překládá Bibli do jazyka prostého lidu a tím obnovuje stůl předložení s chleby. V 15. století se narodí Martin Luther a započíná v 16. století protestantskou reformaci. Také obnovuje učení, že je to jen a pouze Kristova oběť, která nás vykupuje z hříchu. Ne odpustky. V 16. století přichází na scénu také muž jménem Jan Kalvín - zakladatel presbiteriánského hnutí. Jan Kalvín s výjimečnou touhou lnul k modlitbě. Říká, že můžeme sami jít rovnou k Božímu trůnu - a tím obnovuje kadidlový oltář. V 17. století přichází John Smith, který po důkladném studiu Bible říká: "Počkejte chviličku! Nemůžete přece křtít děti
pokropením. Musíte být zcela ponořeni a před křtem musíte vyznat své hříchy a činit pokání." Stal se zakladatelem baptistického hnutí (baptism = křest). V 18. století přichází John Wesley a je zakladatelem metodistického hnutí. John Wesley více tíhnul k tomu, aby dostal evangelium do světa. A tímto velice účinně obnovuje sedmiramenný svícen. "Nechť vaše světlo svítí."

Zbývá poslední vybavení svatyně, které musí být obnoveno. Jaké hnutí Bůh povolal v 19. století, aby obnovilo zbývající pošlapaný kousek pravdy? Drazí, nejsme adventisté sedmého dne jenom náhodou! Toto hnutí má prorocký rodný list. Nejsme jenom jedním z mnoha hnutí. Bůh nás povolal právě pro tuto dobu. Je to právě tohle věčné evangelium, poselství prvního anděla hlásané do celého světa, náš úkol. Toto evangelium nemohlo být hlásáno v době temna, protože bylo vzato. Ale rokem 1844 bylo všechno obnoveno. Všichni adventisti se dělí na baptisty, metodisty, ... vzali jsme znovu objevenou pravdu, přijali další, posunuli ji dál, obnovili zbývající pravdu o věčné platnosti celého zákona vč. sedmého dne soboty a o brzkém návratu Ježíše Krista.


Závěrečný boj vrcholí

V roce 1982 se hrál zápas amerického fotbalu Californ. státní univerzita proti univerzitě Stanford. Zbývaly poslední 4 vteřiny do konce zápasu, tým Calstate prohrával o jeden bod. Druhý tým už začal oslavovat. Takže Stanford měl jenom rozehrát míč a pak najednou zjistit, že je konec. Jaké asi byly šance druhého týmu ještě doběhnout s míčem a vyhrát? Takže Stanford vykopává, míč se dostává do hry, Calstate získává míč a začínají utíkat. A když ten první hráč utíká, někdo ho sundá, ale těsně než dopadne na zem stihne hodit míč spoluhráči. Na druhé straně hřiště už ostatní z druhého týmu pochodují na hřišti. Stojící lidé už oslavují výhru. Druhý hráč dostává míč. Běží. A komentátor už zvyšuje hlas, protože v té chvíli je ten druhý hráč sražen k zemi, ale těsně před dopadem na zem stihne poslat míč dál. Třetí hráč to samé. Čtvrtý to samé. Pátý ... Diváci křičí. Každý už stojí. A pátý hráč dobíhá až do koncové zóny. Neuvěřitelné vítězství!

Vážení, satan se svým týmem už je na hřišti. Myslí si, že hra už skončila. Myslí si, že Boží věrní - nositelé šablony - už jsou poraženi. Drazí, říkám vám, že Bůh chce, abychom tu hru ukončili. Nezbývá už žádný čas na
hodinách! Rokem 1844 skončilo poslední časové proroctví. Představuji si ty anděly jak už stojí nebo se vznášejí, tak jako ti diváci při zápase. A jsou to naši fanoušci - povzbuzují nás: "Pojď a dones to už do koncového času." Myslím tím koncovou zónu.

A Boží tým se rozebíhá - poselství prvního anděla, poselství druhého, třetího anděla, a je to tam!

Shrnu to. Trojandělské poselství není nic jiného než poselství hlásané Noem. Běžte do archy. (v angl. archa je i truhla) Dostaňte se do archy, než bude pozdě! Proč drazí? Protože Boží pečeť se nachází v Truhle smlouvy a ti, kteří zůstanou venku budou označeni k usmrcení. Anděly se sedmi posledními ranami vidíme vycházet ze Svatyně svatých. Proč? Protože ti, kteří byli postiženi sedmi ranami, jsou ti, kteří odmítli to, co se nacházelo ve Svatyni svatých. Naše poselství je: "Běžte do archy." Žalm 91 říká: "Ten, kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího, přečká noc ve stínu Všemohoucího." A když skočíte o asi 10 veršů níže, je tam napsáno, že "žádná rána..." Žádná rána se pak k tobě nepřiblíží!


Pán přichází

Ježíš přichází. Prolamuje oblohu, spasení mrtví jsou vzkříšeni. Jdou do nebe, aby se ujali soudnického úkolu. Když v roce 1844 byly knihy otevřeny (Danielovo proroctví), bylo to jednoduše asi toto. Satan obviňuje Boží lid a ten důvod, proč Bůh otevírá knihy, není ten, aby vás odsoudil, ale aby dokázal, že satan je lhář. Když satan řekne "On udělal tohle a ona toto", Bůh řekne "ale moje kniha říká, že činili pokání." Ty knihy obsahují klíčové důkazy pro naši záchranu, ne pro naše odsouzení. Anděl říká: "...spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty,..." Soudíš spravedlivě. Teď, po návratu Krista, když před miléniem zasedne soud, spravedliví mohou nahlédnout do knih a přidají se k chóru andělů, říkající: "Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Bože...".

Dostáváme se ke konci milénia, kdy Bůh sestupuje na zem a křísí mrtvé hříšníky. V té době, když jsou hříšníci vzkříšeni, se tato země promění v jedno velké kino, jaké svět ještě neviděl. Trojrozměrně uvidíme ... každý bude sledovat ten film. "Poslední film země." Ellen Whiteová říká: "A každý si potom připomene svou roli."

Drazí, tohle je TV Realita. To není žádné
"si tomu věř". Nechci, aby se na mě ti hříšníci podívali a řekli: "Ty jsi tenhle film už viděl a neřekl mi o tom?" Řekl jsi mi o Spidermanovi, řekl jsi mi o - jakémkoli jiném filmu - řekl jsi mi o Harry Potterovi a neřekl jsi mi o filmu, na kterém opravdu záleží?!

A teď přichází chvíle, kdy Bůh musí zničit ty hříšníky. Řeknu to jen stručně. Ten důvod, proč k tomu používá oheň není proto, že by byl vzteklý, ale protože je láska. Bůh je popsán jako stravující oheň, ale Píseň písní říká, že žár ohně je žár lásky - plamen Hospodinův. Už jste se někdy zamilovali? Takový je Bůh, vážení. Je oheň. Jeho město je ohnivé město, jeho trůn je ohnivý trůn. A chce, abychom byli schopni přebývat v tomto ohni, aniž bychom byli stráveni! Drazí, pokud se chcete dostat do Boží přítomnosti, měli byste být ohnivzdorní. Je to jako když Bůh ukazuje Mojžíši hořící keř a Mojžíš se diví, že tento keř hoří a přesto není ohněm stráven. Bůh se snažil Mojžíši říct: "Mojžíši, tohle je můj ideál pro lidstvo." Chce, abychom byli schopni stát v jeho přítomnosti tak stejně jako Šadrak, Méšak a Abéd-nego, když byli vhozeni do ohnivé pece a nebyli ohněm stráveni.


Konec filmu

Jsou to spravedliví, kteří shoří navždy? Ne, ne... Hříšníci nejsou ohnivzdorní, shoří. Bůh je nenechá jít do nebe, protože by pro ně bylo peklem. Vidíte, jak to ďábel obrací? Bůh otevře svou velkou náruč a obejme naposledy všechny hříšníky. A v tomto objetí hříšníci ucítí lásku, kterou odmítli a řeknou: "Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Bože." Padne jednomyslné rozhodnutí - zničit hříšníky.

Bůh přetvoří planetu Zemi a Bible říká, že od soboty do soboty budeme oslavovat Boha. Víte proč? Protože tak, jako Izraeli bylo nařízeno, aby zachovávali sobotu jako památku na vyvedení ze zajetí, tak budeme navždy zachovávat sobotu jako památku na vysvobození z této země.

To je konec filmu. Prosím, pochopte, že vás Bůh povolal právě pro tuto dobu. Nechte už toho sezení na plotě. Jestli jste pochybovali o vašem adventistickém přesvědčení, už
nepochybujte. Pokud jste říkali: "Nedokáži vést biblické hodiny, nechápu to", uvědomte si, že Bůh má s vámi plán. Dokážete si představit procházet s někým biblickou lekci? Nechat člověka naslouchat tomuto slovu pravdy? Myslíte si, že vás Bůh může použít? Věříte, že vás může použít? Modlete se se mnou: "Nebeský Otče, chceme tě požádat, prosím, abys nás učil, Pane, co znamená tě milovat a sloužit ti. A jít do tohoto světa s tvou GPS, ukazovat ztraceným cestu spasení. V Ježíšově jménu, amen."
pastor Ivor Myers
o jeho cestě k Bohu si můžete přečíst zajímavou knížečku "UnRapped"Odkazy k danému tématu:


Šablona: Poslední film země (Ivor Myers)
(video ze stránek neuveritelnaodhaleni.cz)

Vesmírný konflikt
(video ze stránek znamenicasu.cz)                                           nahoru
... zpět na předchozí stranu