"Již více času nebude."
(Zj 10,6)
Bible a zdraví

"... Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji."
(Ex 15,26)               


"Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá."
(Ježíš, Mt 7,14)Návštěvní kniha
Kontakt
bibleazdravi@o2active.cz

Jste . návštěvník


Malý kurz Bible
Desatero v Bibli - a v katechismu

2.Mojžíšova 20,1 - 17
jak je čteme přímo v Biblia jak

v katechismu
Ekumenický překladKralický překlad
Úvod (verše 1-2)

1 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání:
2 "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

1 I mluvil Bůh všecka slova tato, řka:
2 "Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem tě vyvedl z země Egyptské, z domu služby.

2 Já jsem Pán, tvůj Bůh:
První deska zákona (verše 3-11) - vztahy mezi člověkem a Bohem
První přikázání (verš 3)První přikázání

3  Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

3  Nebudeš míti bohů jiných přede mnou.
3 Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.
Druhé přikázání (verše 4-6)Druhé přikázání

4  Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.


5  Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,

6  ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

4  Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole, ani těch, kteréž u vodách pod zemí.
5  Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti. Nebo já jsem Hospodin Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý, navštěvující nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteříž nenávidí mne,

6  A činící milosrdenství nad tisíci těmi, kteříž mne milují, a ostříhají přikázaní mých.

ZRUŠENO!

(ostatní přikázání posunuta o jednu pozici zpět)

7 Nevezmeš jména Božího nadarmo.
(= 3. přikázání)
Třetí přikázání (verš 7)Třetí přikázání

7  Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.

7  Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdož by bral jméno jeho nadarmo.

8 Pomni, abys den sváteční světil.
Čtvrté přikázání (verše 8-11)Čtvrté přikázání

8  Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.
9  Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci.
10  Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách.
11  V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

8  Pomni na den sobotní, abys jej světil.
9  Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své;
10  Ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá, služebník tvůj i děvka tvá, hovado tvé i příchozí, kterýž jest v branách tvých.
11  Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého; protož požehnal Hospodin dne sobotního, a posvětil ho.

12 Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
Druhá deska zákona (verše 12-17) - vztahy mezi člověkem a člověkem
Páté přikázání (verš 12)Páté přikázání

12  Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.


12  Cti otce svého i matku svou, ať se prodlejí dnové tvoji na zemi, kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě.

13 Nezabiješ.
Šesté přikázání (verš 13)Šesté přikázání

13  Nezabiješ.


13  Nezabiješ.

14 Nesesmilníš.
Sedmé přikázání (verš 14)Sedmé přikázání

14  Nesesmilníš.


14  Nesesmilníš.

15 Nepokradeš.
Osmé přikázání (verš 15) Osmé přikázání

15 Nepokradeš.


15 Nepokradeš.

16 Nepromluvíš křivého svědectví.
Deváté přikázání (verš 16) Deváté přikázání

16 Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.


16 Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví.

17 Nepožádáš manželky bližního svého.
(To je ale část desátého přikázání!)
Desáté přikázání (verš 17) Desáté přikázání

17  Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.


17  Nepožádáš domu bližního svého, aniž požádáš manželky bližního svého, ani služebníka jeho, ani děvky jeho, ani vola jeho, ani osla jeho, ani cožkoli jest bližního tvého.

17 Nepožádáš statku bližního svého.

(Desáté přikázání rozděleno na dvě - 9. a 10., aby se zaplnila mezera po zrušeném 2.přikázání.)
Desatero v katechismu - dle http://www.katechismus.cz/desatero.php


Všimněme si, že desáté přikázání (nepožádáš nic co patří tvému bližnímu) bylo v katechismu rozděleno na dvě, aby se zaplnila mezera po zrušení 2.přikázání.

Druhé přikázání zakazuje uctívání obrazů, soch a různé jiné předměty či napodobeniny Boha. Podle 2.přikázání se člověk nemá k ničemu takovému modlit - křesťanské

symboly nevyjímaje.

Vzhledem k tomu, že sám Boží Syn prohlásil, že "...Spíše pomine nebe a země, než aby padla jediná čárka Zákona..." (Luk.16,17-19) - je zvláštní, že někdo se nebojí říct "ne čárka, ale celé přikázání zrušit a jiné změnit!".Více ohledně Desatera (biblický kontext) můžete najít ZDE.                                           nahoru
... zpět na předchozí stranu