"Již více času nebude."
(Zj 10,6)
Bible a zdraví

"... Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji."
(Ex 15,26)               


"Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá."
(Ježíš, Mt 7,14)Návštěvní kniha
Kontakt
bibleazdravi@o2active.cz

Jste . návštěvník


Malý kurz Bible
Dějiny světa psané dopředu

Proroctví Daniela v 2. kapitole
Danielovo proroctví v Bibli


Proroctví v Bibli má především
dvojí význam:


1)   Jan 14,29:   "Řekl jsem vám to nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili."

Proroctví je tedy pro nás důkazem, že Bible je Boží slovo, protože jen Bůh zná budoucnost.

Člověk může dělat prognózy, které v rámci krátké budoucnosti se z určitého procenta mohou splnit.

Biblická proroctví však staletí i tisíciletí dopředu přesně popisují, co přijde, ať už tomu věříme, nebo ne.

2)   2.Petr.1,19:   "Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci."

Proroctví je pro nás "světlem" - slouží k orientaci věřících. Díky prorockému slovu může věřící poznat, když se blíží nějaká významná událost v Božím plánu záchrany této planety a připravit se na ni.

  Žalm 119,105:   "Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku."
Každý z nás ví, jaký je rozdíl cestovat neznámou krajinou ve tmě a nebo s dobrým osvětlením.


Bůh je nad dějinami

  Amos 3,7:   "Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům."

Kdo zná Bibli, nemusí žít ve tmě. Nemusí si klást otázky jako jeden proslulý anglický spisovatel, který řekl: "Mlčící nebe je největším tajemstvím existence."

Věřící člověk, který má světlo proroctví, ví, že Bůh nebude mlčet navždy. On prolomí ticho, zjeví se majestátně na scéně světových dějin a ukončí dlouhou vládu zla.

Pánu Bohu se světové dějiny nevymkli z rukou. On má do budoucna dalekosáhlé plány s naší planetou. Tyto plány jsou nastíněny v knize Danielově, kde ve druhé kapitole je jakýsi "přehled světových dějin v kostce". (Pokračování a detaily těchto proroctví nacházíme v dalších kapitolách Daniele a v knize Zjevení Janovo.) Toto proroctví kdosi nazval "Boží okno do budoucnosti", a my se tímto "oknem" podíváme.

Nezapomeňme, že Daniel žil v 6.stol.př.Kr. a tím je dán počátek proroctví (nemá smysl předpovídat minulost). Jako člověk nemohl vědět, co se stane za několik století. Muselo mu to být dáno zhora.

  Mat.24,15:   "Když pak uvidíte znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniele, ..."
Pán Ježíš nás v souvislosti se svým slavným návratem vybízí zvláště k studování proroctví Daniele. Pro začátek se podívejme na druhou kapitolu tohoto proroctví.

Lila K, 2012Proroctví Daniele v 2. kapitole

krále Nabúkadnesara

(POZNÁMKA: Doporučuje se vyhledat si a přečíst v Bibli i ty uvedené verše, které zde nejsou citovány.)

  Dan 2,1 - 6  
Nebúkadnesar II. byl největším panovníkem II. babylonské říše. Přivedl moc Babylona k vrcholu jeho slávy okolo roku 600 př.Kr.

Daniel byl mladým židovským zajatcem v Babyloně, byl opravdovým ctitelem pravého Boha a získal si úctu pro svou velkou moudrost. (Viz Daniel 1.kapitola)
Nabúkadnesar měl v noci velmi působivý sen, který jej vyděsil a král po probuzení svolává nejlepší babylonské mudrce, aby mu ten sen objasnili. Aby měl jistotu, že výklad bude správný, chce důkaz jejich kompetentnosti. Chce po nich nejen oznámit výklad, ale nejprve připomět sen samotný.

  Dan 2,29     naznačuje, že dříve, než Nabúkadnesar usnul té noci, přemýšlel starostlivě o budoucnosti svého království. Snad právě proto byl tak žádostiv připamatovat si svůj sen. Mohl obsahovat nějaký klíč k budoucnosti.


Babylonští mudrci zklamali.

  Dan 2,7 - 13  

Tito mužové byli členy cechu kouzelníků, věštců a astrologů, kteří tvrdili, že jsou v přímém spojení s babylonskými bohy. To vysvětluje, proč byl Nabúkadnesar na ně tak nahněvaný.

Když byli podrobeni zkoušce, vyšlo najevo, že žádný styk s bohy nemají a tak bylo jejich pokrytectví odhaleno - viz verš 11.

Pro svoji pověst moudrého muže byl Daniel zřejmě zahrnut mezi babylonské mudrce. Proto se i na něho vztahoval dekret smrti.

Lila K, 2009


Sen i jeho význam byl odhalen Danielovi.

  Dan 2,14 - 30  

Všimněme si prostoty a dětinské víry Danielovy a jeho druhů. Ve své výjimečné situaci se sklonili na kolenou v modlitebním setkání. Bůh vyslyšel jejich modlitbu. Učiní pro nás totéž, přiblížíme-li se k němu v Danielově prosté víře.

  Dan 2,25 - 30:   "Arjók neprodleně uvedl Daniela před krále a řekl mu: "Našel jsem muže z judských přesídlenců, který králi oznámí výklad."  Král oslovil Daniela, který měl jméno Beltšasar: "Jsi schopen oznámit mi sen, který jsem měl, a jeho výklad?" Daniel králi odpověděl: "Tajemství, na které se král ptá, nemohou králi sdělit ani mudrci ani zaklínači ani věštci ani planetáři. Ale je Bůh v nebesích, který odhaluje


tajemství. On dal králi Nebúkadnesarovi poznat, co se stane v posledních dnech. Toto je sen, totiž vidění, která ti prošla hlavou na tvém lůžku: Tobě, králi vyvstaly na lůžku starosti o to, co se v budoucnu stane, a ten, který odhaluje tajemství, ti oznámil, co se stane. Já pak to nemám z moudrosti, které bych měl více než ostatní živé bytosti, ale to tajemství mi bylo odhaleno, aby výklad byl králi oznámen a abys poznal myšlení svého srdce."

Povšimněme si výroků "v potomních dnech" (verš 28), "potom" (verš 29) a "což budoucího jest" (verš 29). Bůh použil rozrušené mysli Nabúkadnesarovy, naplněné obavami o budoucnost svého království a použil ji jako prostředku ke sdělení budoucích dějin světa.


Nabúkadnesarův sen.


  Dan 2,31 - 35:  
"Ty jsi, králi, viděl jakousi velikou sochu. Byla to obrovská socha a její lesk byl mimořádný.Stála proti tobě a měla strašný vzhled. Hlava té sochy byla z ryzího zlata, její hruď a paže ze stříbra, břicho a boky z mědi, stehna ze železa, nohy dílem ze železa a dílem z hlíny. Viděl jsi, jak se bez zásahu rukou utrhl kámen a udeřil do železných a hliněných nohou sochy a rozdrtil je, a rázem bylo rozdrceno železo, hlína, měď, stříbro i zlato, a byly jako plevy na mlatě v letní době. Odnesl je vítr a nezbylo po nich ani stopy. A ten kámen, který do sochy udeřil, se stal obrovskou skálou a zaplnil celou zemi."
Nabúkadnesarův prorocký senBoží okno do budoucnosti..

  Dan 2,36 - 43:   "Toto je sen. Též jeho výklad řekneme králi: Ty, králi, jsi král králů. Bůh nebes ti dal království, ..."
Božská ruka nyní obrací stránky dějin světa dopředu.
Věky, které teprve mají přijít, se nyní před Danielovým i Nabúkadnesarovým udiveným zrakem doširoka otvírají. Těchto osm podivuhodných veršů předpovídají hlavní politické změny světa na 2500 let dopředu.


Zlatá hlava
Babylonská říše


Nabúkadnesarův prorocký sen představuje slavné světové říše, počínaje babylonskou, v pořadí, jak následovaly za sebou. První říše tohoto proroctví je jednoznačně dána Božím slovem:

  Dan 2,38:   "Ty jsi ta zlatá hlava."

Nabúkadnesar representoval babylonskou říši. Že se nejedná pouze o jeho osobu, nýbrž o jeho říši, je zcela zřejmé z celého kontextu uvedených veršů. Např. hned následující verš 39 říká, že "po tobě povstane další království ..."

Skutečnost, že Bible přímo označuje začátek výkladu proroctví, je nesmírně důležitá. Můžeme mít jistotu, že i následující výklad je správný - stačí otevřít učebnici dějin a podívat
se, jak to pokračovalo od novobabylonské říše dál.

Jako hlava je nejpřednější část na těle člověka, tak z historie poznáváme, že babylonská říše byla první z následujících říší světového významu.

Byla to říše velmi slavná a bohatá, a proto je vhodně znázorněna hlavou ze zlata.

Z biblického hlediska se babylonská říše stala trestající metlou izraelského národa.

Když Izrael odpadl od Boha, přitáhl na něj babylonský král Nebúkadnesar a odvedl izraelský lid do zajetí, ve kterém setrvali 70 let. Přesně tak, jak je Bůh skrze proroky varoval. Viz např. Abakuk 1,5-12.Stříbrná ramena
Médo-perská říše


Nabúkadnesar se domníval, že jeho říše nikdy nezanikne. Z lidského hlediska se zdála být nedobytnou. Bůh mu však ukázal, že i jeho slavná a mocná říše zanikne.

  Dan 2,39a:   "Po tobě povstane další království, nižší než tvé, ..."
   V roce 539 př.Kr. král Kýros v čele médo-perských vojsk válečnou lstí dobyl Babylon. Též médo-perskou říši můžeme doložit nejen historicky, ale i biblicky:

  Dan 5,28:   "...tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům."
Říše médsko-perská nedosáhla již tak velkého lesku a slávy jako říše babylonská, proto je znázorněna prsy a rameny ze stříbra.

Z biblického pohledu tato říše vznikla proto, aby skrze ni byl vysvobozen národ izraelský z babylonského zajetí.
  Iz 45,1-5     Bůh zde jmenuje médsko-perského krále Kýra jako svůj nástroj k vyvrácení Babylona. (Poznámka: Prorok Izaiáš žil v letech 790 - 739 př.Kr.(!), tedy 200 let před touto událostí.)
Přestože Kýros Boha neznal, stal se nástrojem jeho vůle.
  Ezdráš 1,1-3:   "...Toto praví Kýros, král perský: Hospodin, Bůh nebes, mi dal všechna království země. Pověřil mě, abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě, který je v Judsku. Kdokoli z vás, ze všeho jeho lidu - Bůh buď s ním - se může vydat na cestu do Jeruzaléma ..."

S Kýrem se toho času stala velká změna. Daniel mu vydal svědectví o pravém Bohu a Kýros uznal jeho jsoucnost. Zřejmě mu Daniel ukázal 200 let staré Izaiášovo proroctví, kde je Kýros jmenován jako Bohem vyvolený nástroj pro osvobození izraelského národa.Břicho a boky z mědi
Řecká říše

  Dan 2,39b:   "...a pak další, třetí království, měděné, které bude mít moc nad celou zemí."

Řekové - pod vedením proslulého krále Alexandra Velikého - učinili konec říši médsko-perské a založili třetí světovou říši. (Poznámka: Řečtí vojáci měli výzbroj většinou z mědi, a proto byli nazýváni měděnými vojáky.)
Jaké místo tato říše zaujímala v Božím plánu vykoupení? - Řekové vynikali vysokou kulturou. Dosáhli veliké proslulosti ve státnictví, vědě a umění. Jazyk řecký se stal jazykem světovým. Božským řízením se stalo, že Starý Zákon byl z hebrejštiny přeložen nejdříve do řečtiny a byl tak užíván po celém tehdejším světě. Tím byla připravena cesta k evangelizaci světa.Stehna ze železa
Římská říše  Dan 2,40:   "Čtvrté království bude tvrdé jako železo, neboť železo drtí a drolí vše, a to království jako železo, které tříští všechno, bude drtit a tříštit."

Římané porazili Řeky a stali se tak vládci světa. Tato říše byla rozsáhlejší než říše předcházející. I Palestina se dostala pod nadvládu Římanů.

Tato říše byla tvrdá a neúprosná. Strašlivé zničení Kartága a Jeruzaléma je toho dokladem.

Z biblického hlediska říše římská umožnila, aby se evangelium mohlo rychle šířit v pohanském světě.
V době této říše se v Palestině narodil Spasitel světa. V evangeliu Lukáše (Luk 2,1) se píše, jak císař Augustus dal rozkaz ke sčítání lidu na celém světě. Celý tehdy známý svět byl pod žezlem Říma. Nebylo hranic, nebylo překážek k nesení zvěsti evangelia prostřednictvím apoštolů.

V knihách Nového Zákona můžeme číst, jak apoštol Pavel cestoval z jedné země do druhé. Poměrně za krátký čas byla celá říše římská "naplněna evangeliem". A když se evangelium dostalo až ke dvoru samotného císaře, pak teprve křesťané pocítili železnou pěst říma.Prsty nohou - směs hlíny a železa
Rozdělená Evropa


  Dan 2,41-43:   "Že jsi viděl nohy a prsty dílem z hrnčířské hlíny a dílem ze železa, znamená, že království bude rozdělené a bude v něm něco z pevnosti železa, neboť jsi viděl železo smíšené s jílovitou hlínou. Prsty nohou dílem ze železa a dílem z hlíny znamenají, že království bude z části tvrdé a dílem křehké. Že jsi viděl železo smíšené s jílovitou hlínou, znamená, že se bude lidské pokolení mísit, avšak nepřilnou k sobě navzájem, jako se nesmísí železo s hlínou."

Čtvrtá (římská) světová říše nebyla vystřídána následnou pátou světovou říší
podobně jako ty předcházející, ale v průběhu času přešla - rozpadla se - v několik dílčích království. Ačkoliv se rok 476 po Kr. uvádí obvykle jako rok pádu římské říše, rozpad říše trval ve skutečnosti 200 let. Mezi rokem 350-550 po Kr. trpěla římská teritoria vpády germánských hord. Některé tyto barbarské kmeny právě tak rychle zapadly do zapomenutí, jak přišly, a zanechaly po sobě sotva znatelnou stopu. Jiným se podařilo urvat si pro sebe natrvalo část území zmožené říše.

Historikové se shodují na deseti nejhlavnějších barbarských královstvích. Hranice jejich království se stále měnily.


Tabulka barbarských království a jejich novodobých nástupců:

Původní
království
Novodobý
nástupce
Původní
království
Novodobý
nástupce
Anglo-Sasové
Anglie
Frankové
Francie
Alemani
Německo
Ostrogoti
vyhubeni
Vandalové
vyhubeni
Burgundové
Švýcarsko
Lombardi
Itálie
Vizigoti
Španělsko
Suevové
Portugalsko
Herulové
vyhubeni

Předpověď Bible nepraví, že jejich počet bude stále stejný, ale naopak, že některá království budou mocná, a některá křehká (kralický překlad: "ku potření snadná").
Jiné Danielovo proroctví - v sedmé kapitole (viz Dan 7,8) - dokonce předpovídá vyvrácení tří království, což se i stalo (Vandalové, Ostrogoti, Herulové).


Pokusy o vytvoření spojené Evropy a tím 5. světové říše

Římská říše byla přirovnána k vejci, které vypadlo z ruky. Nikomu na světě se už nepodařilo ji dát dohromady. Snažilo se o to mnoho válečníků a diplomatů, avšak marně.

Šest pozoruhodných vládců se rovněž snažilo sjednotit Evropu:
Karel Velký (Francie, 8.stol.), Karel V. (Španělsko, 16.stol.), Ludvík XIV. (Francie, 18.stol.), Napoleon (Francie, 19.stol.), císař Vilém (Německo, 20.stol.), Hitler (Německo, 20.stol.).

Znovu a znovu se mnozí snažili spojit části Evropy sňatky mezi vládnoucími rodinami. I toto selhalo. Pátou světovou říši nikdo nevytvořil (a nevytvoří).

Historik Charles Downer Hazen o tom říká: "Evropa se vždy vzpírala proti nadvládě jediného národa nebo jediného muže.
Podstoupila riziko takového jha několikrát v dějinách, vždy se jí však podařilo z něho vymanit."
(Moderní evropské dějiny, str. 229)

Proč všechny snahy o jednotnou Evropu selhaly? Protože se člověk pokusil o něco, o čem Bůh prohlásil, že se nikdy nestane - ani v budoucnu! "Království bude rozdělené" (verš 41), "...nepřilnou k sobě navzájem, jako se nesmísí železo s hlínou" (verš 43).

Ludvík XIV.   proroctví Daniel 2   proroctví Daniel 2


Drtící "kámen bez zásahu rukou" -
Druhý příchod Krista  Dan 2,44-45:   "Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno navěky, a to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane navěky, neboť jsi viděl, že se utrhl ze skály kámen bez zásahu rukou a rozdrtil železo, měď, hlínu, stříbro i zlato..."

Předchozí království povstávala jedno za druhým (verš 39), ale nyní dá Bůh nebes povstat království a to království věčné (verš 44).

Konec tohoto světa má ve své režii Bůh, ne člověk. Atomová bomba není "kámen bez zásahu rukou", protože atomovou bombu vyrobily lidské ruce.
Člověk se nemusí bát totálního vyhlazení jadernými či jinými zbraněmi, které si vyrobil, ale musí se rozhodnout, jestli chce, nebo nechce, žít v Božím království, na Nové zemi.

My dnes žijeme - obrazně řečeno - v prstech nohou Nabúkadnesarovy sochy. Socha končí, nenásleduje žádná další říše. Dějiny nám známého světa jsou u konce.

Drtivý úder kamene - bez zásahu lidských rukou - představuje příchod Božího království, druhý příchod Ježíše Krista, Boží soud.

Bible často používá "drtící kámen", nebo "skálu" jako symbol na Ježíše Krista. Viz např.: Luk.20,17.18.; Skut. 4,11; Ef 2,20; 1.Kor. 10,4; 1.Petr 2,4.6; atd.


Naděje všech křesťanů

  II.Petr 3,9-13:   "Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud... Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost."

Již brzy se splní modlitba milionů křesťanů: "Přijď království tvé ..." (Mat.6,10)

  Skutky 4,10-11:   "...Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným."

Každý z nás se musí rozhodnout, zda přijetím Ježíše do svého srdce necháme roztříštit své sobectví, nebo nakonec budeme součástí rozdrcené sochy a ztratíme věčný život.

  Mat 21,44:   "Kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho on padne, toho rozdrtí."   To jsou slova samotného Ježíše Krista.

Bible neurčuje přesné datum Kristova návratu, ale dává nám dost informací o době, kdy se to stane. A ta doba je
zde. V jiné biblické studii si ukážeme, že je tomu opravdu tak. Nevíme pouze přesně, jestli za rok, nebo za 20 let. (Ale přátelé, neříkají něco podobného již i jiní - třeba i ateističtí - odborníci a prognostikové?)

Lila K, 2009


Proč asi nám Bůh dal příležitost získat tyto informace? Není to právě tím, že si nepřeje, aby někdo zahynul a přeje si, abychom si v Kristu zvolili život?

Díky Kristově oběti se upřímný křesťan nemusí obávat soudu. Naopak - Boží soud konečně vyřeší problém zla v celém vesmíru pro celou věčnost.
Je nádherné, když nekonečný Bůh, Pán a Stvořitel celého vesmíru po nás touží, protože nás miluje.

  Jan 3,16:   "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."


Několik myšlenek k poselství prorockého snu

sen babylonského krále Nabúkadnesara

1) Socha postupně ztrácí hodnotu - od zlata přes stříbro a měď k železu, resp. hlíně. Se světem to jde od desíti k pěti (Entropie, nikoliv evoluce).

2) Zato narůstá tvrdost - každý následující kov je tvrdší. Čím méně hodnoty, tím více je třeba síly k udržení moci.

3) Dějiny se neopakují, mají cíl a jdou jedním směrem.

4) I když se tento svět a jeho mocnosti mohou zdát sebemocnější (kovový kolos), přece zde není žádná jistota (stojí na hliněných nohou).

5) Jestliže se proroctví až dosud splnilo, mohu si dovolit pochybovat, že se splní i to, co ještě zbývá?


Biblické verše jsou citovány z českého Ekumenického překladuOdkazy k danému tématu:


Nástin dějin
Přednášející: Prof. Dr. Walter Veith

Má smysl věnovat svou pozornost biblickým proroctvím? Máme k dispozici klíč k jejich výkladu? Můžeme jim porozumět? Jak nám v tom může pomoci sen babylonského krále zaznamenaný ve starozákonní knize Daniel? Co se můžeme z biblických proroctví dozvědět? Dotýkají se i nás a naší budoucnosti? Co nás čeká?

(Video ze stránek Youtube, české titulky)
Danou tématikou se zabývá také kniha Ludvíka Švihálka "Tajemství budoucnosti". K sehnání v některých knižních e-shopech.                                           nahoru
... zpět na předchozí stranu