"Již více času nebude."
(Zj 10,6)
Bible a zdraví

"... Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji."
(Ex 15,26)               


"Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá."
(Ježíš, Mt 7,14)Návštěvní kniha
Kontakt
bibleazdravi@o2active.cz
Jste . návštěvník


Malý kurz Bible
Boží andělé


Lila K, 2009 Vědci na celém světě hledají jiné civilizace v kosmu a snaží se s nimi navázat spojení. Staví drahé radiolokátory, aby zachytili hlas z vesmíru a přitom mnozí z nich pohrdají starou Biblí, která je vlastně zase snahou jiného světa navázat spojení s námi. Na druhé straně mnozí i prostí lidé právě prostřednictvím této staré knihy běžně komunikují s vesmírem, a to dokonce přímo s Králem všech stvořených civilizací ve vesmíru.

Bible hovoří o existenci i jiných bytostí, než jsme my - lidé:
Job 38,1-7: "Na to odpověděl Jóbovi ze smrště Hospodin slovy: Kdo to zatemňuje úradek Boží neuváženými slovy? ... Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? ... Do čeho jsou zapuštěny její podstavce, kdo kladl její úhelný kámen, zatímco jižní hvězdy společně plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol?"

Dříve, než byl stvořený člověk, už existovali andělé v nebesích. V Bibli se často používá symbol "hvězda" či "synové Boží" k označení andělů, příp. jiných stvořených bytostí ve vesmíru. Vesmír představuje miliardy galaxií - kdyby v každé byla jen jedna obydlená planeta - pak jsou ve vesmíru miliardy civilizací.


Nejsme ve vesmíru sami

Bible hovoří zhruba o těchto formách inteligentního života ve vesmíru:

1) Bůh - projevující se ve třech osobnostech (Otec, Syn a Duch svatý)

2) Andělé - duchovní bytosti jiné podstaty než my, a tedy pro nás neviditelní. Většina z nich stojí na Boží straně a slouží Bohu, ale asi třetina andělů se přidala na stranu vzbouřence satana (Bible pak hovoří o "padlých andělech", o "démonech").

3) Obyvatelé různých planet (mimozemšťané) v hlubinách vesmíru - kteří na rozdíl od lidí obstáli ve zkoušce věrnosti Bohu.

4) Lidé - obyvatelé planety Země, kteří svým pádem do hříchu (neposlušností svého Stvořitele) umožnili satanu, aby na Zemi převzal moc a vládu.


Job 1,6-8 "Nastal pak den, kdy přišli synové Boží, aby předstoupili před Hospodina; přišel mezi ně i satan. Hospodin se satana zeptal: "Odkud přicházíš?" Satan Hospodinu odpověděl: "Procházel jsem zemi křížem krážem." Hospodin se satana zeptal: "Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? ..."
Výrazem "synové Boží" Bible uvádí ty, které Bůh stvořil jako svoji rodinu. Původně mezi ně patřil i Adam, jako představitel naší planety, ale svým pádem umožnil satanu převzít jeho místo správce Země. Jak můžeme číst v knize Job Bůh v určitém čase svolává mezigalaktické schůzky představitelů všech obydlených světů. Od doby, kdy byl Adam satanem podvodem připraven o své panství na Zemi, lidstvo ztratilo možnost účastnit se těchto jednání. Jeho místo zaujal satan, samozvaný vládce této planety.

Lila K, 2009

(Nejsme ve vesmíru sami ... pokračování)

Job 38,4.7 "Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom. Víš, kdo stanovil její rozměry, ... kdo kladl její úhelný kámen, zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol?"

Zde je zmínka o tom, že když Bůh tvořil naši Zemi, tak se z toho radovaly "hvězdy jitřní", tj. andělé, "a všichni synové Boží propukli v hlahol". Synové Boží jsou obyvatelé vesmíru rozdílní od andělů, zřejmě s možností plození potomků. Na rozdíl od nás však nesedli na lep satanovým krásným leč lživým slibům a proto nepadli do hříchu. Důvěřovali Bohu a nenechali se zlákat satanovými nabídkami vejít do vyšší formy bytí, a stát se tak rovnými Bohu. Je zajímavé, jak právě dnes je tato lživá vábnička opět aktuální a kolik lidí se jí nechává zaslepit - viz různé okultní a esoterické nauky.

O Božích synech ve smyslu mimozemšťanů, tj. obyvatel jiných planet, kteří však do dění na Zemi nezasahují, se Bible zmiňuje pouze okrajově, a to proto, abychom si uvědomili, že události na této planetě sledují miliony očí. Naše planeta se totiž stala ohromným vesmírným "divadlem", učebnicí a varováním pro celý vesmír.
Poznámka: Vzhledem k biblické terminologii je však třeba na tomto místě upozornit, že výraz synové Boží má v Bibli i další dva významy:

1) Synem Božím (s velkým S) je často nazýván Ježíš, viz Luk. 1,35; Žid 5,8.

2) Dále jsou syny Božími nazýváni lidé, kteří své životy podřídili Boží vůli a žijí s ním spojeni živou vírou.

Řím 8,14-19 "Ti, kteří jsou vedeni Duchem Božím, jsou synové Boží."

Božími syny se stáváme znovuzrozením v Ježíši Kristu. Když od Boha odcházíme, přestáváme s ním v životě počítat a vracíme se zpět k bezbožnému životu, přestáváme být Božími syny. (5.Mojž.32,5.19) Proto se v Bibli často setkáváme s výrazy "synové světla" a "synové tmy", "synové Boží", "synové lidští", "dcery lidské", "dcery Boží". Nepochopení této terminologie může způsobit zcela nesprávný výklad míst Bible s těmito texty (např.: "...synové Boží vcházeli k dcerám lidským..." - kde někteří v těchto "synech Božích" vidí mimozemšťany).


Co říká Bible o andělích?

Kolos.1,16: "...neboť v něm (Ježíši Kristu) bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho."
O andělích čteme v Bibli na mnoha místech, jak na stránkách SZ, tak i NZ. Přesto toho o nich nevíme příliš mnoho. Předně - jsou to Bohem stvořené bytosti. Rozhodně to nejsou duchové zesnulých lidí, jak někteří tvrdí. Máme jasné zprávy o jejich existenci dříve, než zemřel první člověk. (Viz např. též 1.Mojž.3,24 "cherubové").

Mat.26,51-54: "...myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů? Ale jak by se potom splnila Písma ... "
Pán Ježíš nemusel zemřít. Jeho andělé byli připraveni poslechnout jeho jediné slovo - lehce mohli zničit všechny Kristovy nepřátele. Jenže pak bychom my byli ztraceni. Ježíše na
kříži nedržely hřeby - ty mohl snadno v Boží síle vytrhnout, ani naše hříchy - ty on nemusel na sebe vzít; byla to jedině jeho nekonečná láska k nám, pro kterou tolik vytrpěl a kterou nás stále miluje.

1.Kor.15,42-44: "Tak je to i se zmrtvýchvstáním ....Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní.... " Lidé po vzkříšení budou mít těla jiné podstaty - duchovní těla.

Luk.20,35.36: "...Avšak ti, kteří byli hodni dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých ... jsou rovni andělům a jsou syny Božími ..."

Z kontextu tohoto a předchozího textu Bible vyplývá, že andělé mají tělo jiné podstaty než máme my dnes, mají "duchovní tělo". Je zajímavé, že z hlediska moderní fyziky je možné, aby vedle nás existovaly jiné živé bytosti a my je svými smysly nevnímali.


Co dále víme o andělích?

Žid.12,22; Mat.28,2; 2.Král.19,35; Dan.9,21-23; Skut.12,6-10; 1.Mojž.3,24; Iz.6,1-3; . . . atd.
Je mnoho textů v Bibli, kde se dovídáme přibližně toto:

Je jich nesčíslný počet. Mají obrovskou sílu. Mohou se pohybovat rychlostí myšlenky - viz Dan.9,21-23 - kde během Danielovy modlitby anděl překonal vzdálenost mnoha světelných let ( z jiných míst se domníváme, že sídelní místo Božího trůnu je někde v oblasti mlhoviny v Orionu). Všechny tyto schopnosti jistě souvisí s duchovní podstatou jejich těla, nejsou tedy vázáni fyzikálními zákony. (Představme si, že stejné schopnosti budou mít i lidé po vzkříšení!)Víme též, že jsou mezi nimi určité řády: Cherubíni, Serafíni.

Některé z nich známe i podle jména. Např. Gabriel (význam jména je "muž Boží"), který v nebi zastává nejvyšší postavení po Kristu. Toto postavení původně zastával Luciferos (= "světlonoš", nebo "jitřenka"), který se později znehodnotil na satana.
Gabriel byl Bohem posílán k vykonání důležitých činů v dějinách spasení.
Luk.1,19.26.27: "Anděl mu odpověděl: 'Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem; byl jsem poslán, abych k tobě promluvil ...'... "

Gabriel byl poslán k Zachariášovi, k Marii, posiloval Krista v Getsemane, otevřel jeho hrob, ukázal se učedníkům po nanebevzetí Pána Ježíše, ukázal se Janovi na Patmosu.

Nikde v Bibli se však nevyskytuje titul "archanděl" v souvislosti s Gabrielem. Tento titul má jedině Michael (= "Kdo je jako Bůh?") a to je sám Kristus jako vůdce nebeského vojska (např. Zjev.12,7; Juda 1,9).

POZNÁMKA: K tématu padlých andělů viz též dispozice Problém zla - satan, Končí smrtí vše? a Okultismus, reinkarnace.

Můžete též číst skutečný příběh J.Morneau
Cesta do nadpřirozeného světa,
nebo knihu Věry Vesecké Skrytá kamera ve vesmíru.


Činnost andělů, jejich vztah k lidem

Žid.1,14 O andělích čteme, že jsou to "služební duchové", kteří uctívají Boha, konají jeho příkazy a slouží lidskému pokolení.

Luk.15,10 Mají zájem o člověka, radují se z jeho záchrany.

Lila K, 2009
Mat.18,10 Každý člověk má svého anděla, který má o něj zájem od narození až ke hrobu a v den vzkříšení se bude radovat z jeho vysvobození. Jistě bude velmi zajímavé si jednou se svým andělem popovídat a ledacos nejasného z minulého života lépe pochopit.

Malach.3,16 Andělé též vedou nebeské záznamy - "knihy" - o každém člověku. Jestliže dnes jsou lidé schopni zaznamenat obrovská kvanta informací na minimálním prostoru (ploše), Bůh má jistě nesrovnatelně větší možnosti. Všechno je v nebi zaznamenáno - kvůli Boží spravedlnosti, která se projeví na soudu.

Žalm 34,8: "Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit."

Andělé slouží všem lidem, ale zvláště ochraňují věřící. Častokrát si ani nejsme vědomi, před kolika nebezpečími jsme byli ochráněni. Říkáme - to jsem měl ale štěstí ...


Na druhé straně
si ani kolikrát neuvědomujeme, že zlé jednání lidí je vyvoláno působením špatných andělů na jejich mysl. Mezi padlými a dobrými anděly je boj o vliv nad člověkem a je na člověku, kterému vlivu se otevře.


Lidé by mohli vyprávět

Jeden misionář byl poslán do málo známých míst v Jižní Americe. Postavil si tam s manželkou stan a po několika dnech k němu přišel náčelník indiánů a říká: "Kde máš ukryté to vojsko?" Misionář mu nerozuměl a říká, že tady žádné vojsko není. Indián však tvrdil, že ano. Nakonec řekl, že už několikrát se svými bojovníky obléhal stan, protože chtěli misionáře zabít, ale pokaždé je odradila silná stráž před stanem. Nyní misionář pochopil a mohl mu vydat svědectví o Bohu a také mu ukázat v Bibli na podobnou událost s Božími anděly.

2.Král.6,13-17: "...Za časného jitra vstal sluha muže Božího, vyšel ven, a hle, vojsko s koni a vozy obkličovalo město. Mládenec Elíšovi řekl: 'Běda, můj pane, co teď budeme dělat?' Odvětil: 'Neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi.' Potom se Elíša modlil: 'Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl!' Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on
uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši."
Ti andělé tam byli i před tím; změna nenastala při andělích, ale v očích člověka.

Slyšel jsem vyprávět tento příběh. Někdy v době totality - tuším kolem roku 1980, byla v Brně v tak zvané "Myší díře" zavražděna jistá žena. "Myší díra" byl podzemní průchod pod hlavním vlakovým nádražím a o té vraždě se dost mluvilo. Jedna věřící žena byla u soudu jako svědek. Ona totiž prošla tou "myší dírou" před tou další ženou, která byla zavražděna. Vrah vypověděl, že nečíhal na nějakou konkrétní osobu, chtěl prostě zabít nějakou ženu. Ptali se ho, proč tedy nezabil tu předchozí, onu věřící, nyní svědkyni. A on vypověděl, že šla v doprovodu vysokého muže. Ta žena ovšem tuto výpověď nemohla potvrdit, protože šla sama. Ona si přítomnost svého anděla neuvědomovala, vrahovi však byly "otevřeny oči". Ta věřící žena se "pouze" pravidelně modlila o Boží ochranu.


Úloha andělů na konci světa
(Úryvek z knihy Věry Vesecké "Skrytá kamera ve vesmíru")

Lila K, 2009


Když Pán Ježíš mluvil o závěru světových dějin, v podobenství o rozsévači nakonec vysvětlil: "Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé." (Mat 13,39)

Jak slavná úloha andělů! Jim bude svěřen úkol oddělit zlé lidi od dobrých, "koukol" od "pšenice", nevěřící od věřících, ztracené od spasených. Podle čeho budou andělé
postupovat při tomto rozdělování? Zřejmě podle záznamů, které pořizovaly jejich "kamery" v průběhu našeho života. Ty dají k nahlédnutí Bohu při soudu, který teď tiše probíhá v nebesích (Dan 7,9-14).

Než soud skončí, andělé mají ještě velice důležitou úlohu, o které je zmínka v 7. kapitole Zjevení - zadržují závěrečné události. Ale budou to znovu andělé, kteří po skončení vyšetřujícího soudu přinesou na zem sedm posledních ran (Zj 16).
("Skrytá kamera ve vesmíru", str. 95)Závěrem

Přesto, že andělé jsou vznešené a krásné bytosti, které slouží Bohu i lidem, nemáme je uctívat!

Zjev.22,8.9:"....padl jsem na kolena k nohám anděla, který mi to oznamoval. Ale on mi řekl: 'Střez se toho! Jsem jen služebník jako ty a tvoji bratři proroci a ti, kdo se drží slov této knihy. Před Bohem poklekni!'"

Oni sami si to zakazují, protože vědí - tak jako to z Bible víme i my - že uctívat máme jen a jedině Boha - Otce, Syna i Ducha svatého. NIKOHO JINÉHO!                                           nahoru
... zpět na předchozí stranu