"Již více času nebude."
(Zj 10,6)
Bible a zdraví

"... Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji."
(Ex 15,26)               


"Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá."
(Ježíš, Mt 7,14)Návštěvní kniha
Kontakt
bibleazdravi@o2active.cz

Jste . návštěvník


Malý kurz Bible
Boží soudZj 20,12.13: "Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách. Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů."

Z minulé lekce už víme, že Boží soud (1. fáze v nebi) již začal! Slovo "soud" v nás vyvolává otázky. Jak to bude s důkazy? Bude se muset každý hájit sám? Kde získám pomoc v souladu se zákonem? Kdo rozhodne o satanově trestu? Proč vůbec nějaký soud? Neví Bůh stejně vše o každém z nás? Mám alespoň tu nejmenší vyhlídku být soudem osvobozen od vin?

2. Kor. 5,10: "Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé."

Před Božím soudem bude stát každý - bez výjimky. Soud má rozhodující význam ve velkém Božím plánu. Bible o tom mluví zcela zřetelně.Jaké postavení zaujímají Otec a Syn vůči nám?

Ž 50,6; J 5,22.23: "...Bůh sám bude soudcem....Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi, aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho poslal."

Bůh je sice při soudu předsedou, rozhodující roli však předal svému Synu. Jaké překvapení! Náš nejlepší a nejvěrnější přítel je naším soudcem! A jak zjistíme dále, je současně i naším obhájcem. Není tedy třeba se bát, pokud Ježíš žije vírou v našem srdci.

1. Tim. 2,3.4: "To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu."

J 16,27: "vždyť Otec sám vás miluje, protože vy milujete mne"

Ez 18,32: "Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít."

Jednoznačně - Bůh si nepřeje naši smrt! Naopak, dělá vše pro to, abychom využili nabídku záchrany.

2. Petr. 3,9: (kralic.) "Nemeškáť Pán s naplněním slibů, (jakož někteří za to mají, že obmeškává,) ale shovívá nám, nechtě, aby kteří zahynuli, ale všickni ku pokání se obrátili."

Dokonce kvůli tomu oddaluje svůj příchod, protože pak už se nikdo nebude moci rozhodnout změnit svoje stanovisko.

Ovšem vzhledem k tomu, že světem už víc jak sto let zní "trojandělské poselství" (viz téma Apokalypsa: Poselství tří andělů), které má být hlásáno těsně před ukončením doby milosti, nemůže Bůh tuto lhůtu prodlužovat do nekonečna.

Zjev.14,6-12: "Tu jsem viděl jiného anděla... Volal mocným hlasem: 'Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.' Za ním letěl druhý anděl a volal..."

Varování před soudem je nedílnou součástí poselství, jehož hlásáním Bůh pověřil svou církev. První ze tří andělů (angelos = posel) ve Zjevení 14 vyhlašuje: "Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu." Z kontextu je zřejmé, že je řeč o první ze tří fází soudu, která nastane dříve, než Ježíš znovu přijde na zem. Kontext je jasný - vždyť druhý a třetí anděl, kteří přichází se svým poselstvím následně, odkazují na dobu před příchodem Ježíše Krista. (Např. třetí anděl varuje před uctíváním šelmy.)

Vykoupení je svobodný Boží dar. Každý má šanci. Je založeno jen na činu Ježíše Krista (J 1,29; 3,16; 5,24), proto je možné jedině na základě víry v Kristovu spravedlnost a zástupnou oběť. To souvisí s pokáním - viz dané téma. Jsme sice spaseni jedině z víry, ne z našich skutků, ovšem naše skutky svědčí o naší víře: "Víra bez skutků je mrtvá" (Jk 2,26). Proto kniha Zjevení uvádí čtyřikrát, že budeme souzeni podle svých skutků (Zj 2,23; 20,12.13; 22,12). Naše skutky hovoří o hloubce našeho společenství s Ježíšem. Bez dobrých činů nemůže být náš vztah k Ježíši opravdový.

1. fáze - vyšetřující soud
Soud před druhým příchodem Krista
Kdy začala 1. fáze soudu?

Dan. 8,14: "Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti."

V tomto časovém okamžiku - v r.1844 (viz minulé téma Proroctví o začátku Božího soudu) - měla být svatyně opět zasvěcena. Úkon zahrnuje očištění a soud. Na tuto událost poukazuje Zj. 11,18.19. Truhla smlouvy, kterou Jan viděl, obsahuje svatý Boží zákon. Je ve svatyni svatých. Dříve, než Pán Ježíš přijde, bude náš život posouzen Božím měřítkem. Záleží na nás, jak se každý den rozhodujeme - zda budeme věrni Bohu, nebo si budeme žít nezávisle na jeho vůli. Jdee o naše celkové nasměrování. I na cestě směrem k Bohu se stává, že "klopýtneme", zhřešíme. Tato skutečnost je "ošetřena" funkcí Pána Ježíše jako našeho Velekněze ve svatyni svatých, kde se za nás přimlouvá a "kazí skutky ďáblovy" (1.J 3,8). Je ovšem rozdíl klopýtnout a upadnout do bláta, nebo si v blátě "rochnit".

O co v první fázi soudu na nebi jde?

1.Petr 4,17: "Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají?"

Domem Božím je jeho církev (1.Tim.3,15). Soud, který nyní probíhá, se zabývá těmi, kteří se počítají k Boží církvi. Tato fáze soudu rozdělí členy církví na věrné a nevěrné.

Kdo je pro věrné obhájcem?

Žid.7,25: "Proto přináší dokonalé"

spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně." (viz též 1.J 2,1; Žid.9,24; aj.)

U soudu máme Přímluvce, Ježíše Krista! Zdá se to neuvěřitelné, ale náš soudce je zároveň naším obhájcem. Bible jej líčí jako milosrdného a věrného (Žid.2,17). Dal svůj život za nás, slouží nám jako přímluvce a zastupuje nás v nebi!

Jaké měřítko soud používá?

Jk 2,10-12: "Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem. Vždyť ten, kdo řekl: `Nezcizoložíš,´ řekl také: `Nezabiješ.´ Jestliže necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ zákon. Mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody."

Měřítkem při soudu je deset přikázání Desatera.

Kaz 2,14: "Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé."

Spasení budou hříšníci. Odsouzení budou také hříšníci. Bůh musí vysvětlit, proč jedni budou vykoupení a druzí ne. Je třeba litovat hříchu a odvrátit se od něj. Jak? Je jen jediná cesta k úspěchu - pěstování vztahu víry s Ježíšem Kristem. Zavržení hříchu a dobré skutky jsou vždy spontánním "ovocem víry". V tomto smyslu lze chápat výrok Ježíše: "Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic." (J 15,5).


(1. fáze soudu ... pokračování)

Velké Boží knihy

Kde uchovává Bůh zprávy o mém životě?
Zj 20,12: "Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách."

Ačkoliv se text Zj 20,12 vztahuje na 2. fázy soudu, souží knihy také při 1. fázi jako svědectví. (Dan 7,10) Zprávy jsou vedeny přesně a úplně. Obsahují dokonce myšlenky a pohnutky (1.Kor. 4,5). Soudní dvůr je absolutně nestranný a spravedlivý. U soudu nemusím být osobně, budou za mne mluvit záznamy v knihách.
Poznámka: Jistě není třeba vysvětlovat, že se nemusí jednat o klasické knihy, ale o jakoukoliv techniku zázmamu, které by bibličtí pisatelé (a je docela možné že i my dnes) nemohli rozumět.

Kdo na nás žaluje u Boha?

Zach 3,1.2: "Potom mi ukázal velekněze Jóšuu, jak stojí před Hospodinovým poslem, a po pravici mu stál satan, aby proti němu vnesl žalobu..."

Satan, "žalobce našich bratří" (Zj 12,10), vedl spor s archandělem Michalem o mrtvolu Mojžíšovu (Juda 9), žaloval u Boha na Joba (Job 1-2). Tento nepřítel žaluje také na nás.
Co se děje na zemi v době, kdy na nebi probíhá soud?

Zj 11,18.19: "Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili zemi..."

Národy jen velmi těžko nacházejí vzájemné porozumnění - viz dvě světové války a od té doby stálé boje a nepokoje. Zdá se, jakoby všechno bylo naruby. Horečné zbrojení, ekologické problémy, to vše vzbuzuje stále větší nejistotu mezi lidmi.

Důvod první fáze soudu

1.Kr. 8,39: "Vyslyš v nebesích, v sídle, kde přebýváš, a odpusť, učiň a odplať každému podle všech jeho cest, neboť znáš jeho srdce - vždyť ty sám jediný znáš srdce všech lidských synů..." (viz 2.Tim 2,19)

Bůh ví o každém člověku všechno, zná lidská srdce. K čemu tedy knihy, soud nebo proces? Bůh je vševědoucí, ale nikoliv andělé. Současný soud jim umožňuje prozkoumat všechny důkazy, aby byli, pokud jde o Boží spravedlnost, plně uspokojeni. Bůh nevydá rozhodnutí, pokud andělé sami nepoznají, jak se každý člověk svobodně rozhodl. Závěrečné rozhodnutí je definitivní, změna už není možná (Zj 22,11.12). Prodloužení doby milosti by již nic nezměnilo.


2. fáze - hlavní přelíčení
Soud během tisíciletí

Kdy budou souzeni bezbožní?

Zj 20,4.5: "Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. Lila K, 2012Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší."
Bezbožní budou souzeni během tisíce let, o kterých se mluví ve Zjevení 20. kapitole. Této druhé fáze soudu se budou účastnit i vykoupení jako přísedící.
1.Kor. 6,2.3: "Což nevíte, že Boží lid bude soudit svět? Jestliže budete soudit svět, nejste snad schopni rozsuzovat takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděly? Tím spíše věci všedního života!"

Důvod druhé fáze soudu

Je to hlavně kvůli spaseným lidem. Mnozí lidé, o nichž spravedliví předpokládali, že jsou dobrými křesťany, budou totiž ztraceni. Pohled do Božích záznamů odstraní veškerou pochybnost o Boží spravedlnosti. Všichni ztracení zjevně odvrhli z vlastního rozhodnutí Boha a jeho lásku přes veškerá láskyplná pozvání a Boží prosby. Nikdo ze spasených nesmí mít na věčnosti pochybnost o Boží lásce a spravedlnosti.


3. fáze - vykonání rozsudku
Soud na konci tisíciletí

Mat. 25,31-46: "...budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů,...Tehdy řekne král těm po pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.´ Tu mu ti spravedliví odpoví: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?´ Král jim odpoví a řekne jim: `Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.´ Potom řekne těm na levici: `Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům! Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách, a neujali jste se mne,... Tehdy odpoví i oni: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?´ On jim odpoví: `Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.´ A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života."
Matouš zde líčí třetí fázi Božího soudu. Všichni lidé, bezbožní i spravedliví, budou stát před Hospodinem, aby přijali rozsudek. Nyní vyjde najevo, proč byli zachráněni, nebo zatraceni.

Důvod třetí fáze soudu

Proč a v čí prospěch se bude tato třetí fáze soudu konat? Kvůli bezbožným. Tento soud se bude na konci tisíciletí. Tehdy ožijí poprvé a naposledy všíchni, kteří kdy na zemi žili, a to na krátkou dobu (Zj 20,1-15). Tento soud přesvědčí bezbožné a také satana a jeho anděly, že Bůh je milující, přátelský a spravedlivý Bůh. Ale bůh je také trestajícím Bohem. Potopa a zničení Sodomy byly dostatečně varujícím svědectvím.

Bůh vyhlásí na soudu odměnu a trest. Své rozhodnutí neprovádí spontánně. Šest tisíciletí více-méně mlčel, ikdyž znal v každé době vnitřní postoj každého člověka. Znal každé tvrdé a nekající srdce (Ř 2,5). Teprve až jeho soud vynese na světlo, co bylo skryto ve tmě (1.Kor. 4,5).

Zj 15,3.4: "...Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo."

Bůh trpělivě čeká na okamžik, až lidé a andělé, dobří i zlí, poznají a pochopí to, co on už dávno ví. Jen tak se totiž může vyřešit problém vzpoury a hříchu s konečnou platností. (Iz 3,10.11)
Boží soud je spravedlivý a konečný

Filip. 2,10.11: " ... aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí -  a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán."

Všichni, kteří kdy žili, budou stát na konci tisíciletí před Boží tváří. Nikdo se nebude přetvařovat, nikdo nebude nucen něco předstírat. Vše bude natolik jasné, že všichni na nebi i na zemi, dokonce i satan a jeho andělé (pod tíhou důkazů), skloní hlavy a vyznají, že Ježíš je Pán, absolutní a spravedlivý, a že každý obdrží to, pro co se rozhodl.

Bezbožní budou ztraceni, protože dali přednost způsobu života bez Boha a proti němu. Nebe by bylo pro ně utrpením (asi jako přepychová pohovka pro kapra). Bylo by nesprávné nutit je do nebe.

Spravedliví se stali podobnými Pánu Ježíši. Bůh udělil všem, kteří ho milují a následují, rozsudek milosti. Budou žít věčně v jeho přítomnosti na nové zemi.
Pán Ježíš říká: Můj synu, má dcero, dej mi své srdce (Přísl. 23,26). Chtěl by Vaše jméno zapsat do knihy života a tam je uchovávat. Je to i Vaše přání?Závěrečné shrnutí

Soud začal v roce 1844 (viz minulé téma Proroctví o začátku Božího soudu) a skončí po tisíciletí (Zj 20). První fáze soudu probíhá v nebi souběžně se závěrečnými událostmi na tomto světě. Druhá fáze proběhne během tisíce let v nebi za účasti
vykoupených, na zemi zdevastované událostmi před a při druhém příchodu Krista budou všichni bezbožní mrtví a satan s démony zde budou "ve vězení" (nebudou mít koho svádět). Třetí fáze soudu proběhne opět na zemi za účasti všech. (Zj 20)

BOŽÍ SOUD
1. FÁZE
1844 - 2. přích. Krista
2. FÁZE
1000 let
3. FÁZE
po 1000 letech
VÝSLEDEK
SOUDCEBůhBůhBůh VYKOUPENÍ
budou žít věčně na nové zemi

BEZBOŽNÍ
a padlí andělé najdou svůj konec v ohni
OBHÁJCEJežíš KristusJežíš Kristus,
ale bez argumentů
není
TRIBUNÁLandělé (vesmír)andělé a vykoupeníandělé a vykoupení
ZÁKLAD SOUDUDesatero a knihyDesatero a knihyDesatero a knihy
MÍSTO SOUDUnebenebezemě
KOMU SLOUŽÍ
TENTO SOUD
andělůmvykoupenýmbezbožným


Smysl soudu není v informování Boha. On ví všechno a může celý soud vykonat ve zlomku sekundy (1.Kr. 8,39). Jde o to, aby andělům a lidem bylo zřetelně ukázáno, že satanovy plány byly sobecké, neproveditelné a přinášející neštěstí, a na straně druhé, že Bůh pro nás činí vše z té největší lásky, dobroty a účastenství.
Každý člověk (anděl) bude po právu odměněn nebo potrestán. Nepadlé světy musí mít jistotu, že není nebezpečné přijmout ty rebely, kteří zhřešili, znovu do Boží rodiny. Budou předloženy důkazy soustředěné Božími anděly.

Všechny otázky najdou uspokojující odpověď.

                                           nahoru
... zpět na předchozí stranu